În oraș

Femeia - - FRUMUSEțE -

Orașe ce­le­bre te îmbie să le des­co­peri la pas. O va­ca­nță într-o ci­ta­de­lă îți ofe­ră o ex­pe­ri­e­nță fan­tas­ti­că și un mod de re­la­xa­re ac­tiv. Ar fi pă­cat ca o ast­fel de va­ca­nță să fie um­bri­tă de o ar­su­ră so­la­ră sau de o bron­za­re ines­te­ti­că. Ai gri­jă, în orașe es­te și po­lua­re; prin ur­ma­re, nu nu­mai împo­tri­va soa­re­lui tre­bu­ie să iei mă­suri. Ia­tă câte­va sfa­turi sim­ple pe ca­re să le res­pe­cți. Re­gu­lă de ba­ză: înain­te de a te avânta în explo­ra­rea no­u­lui oraș, apli­că o cre­mă de pro­te­cție so­la­ră cu SPF mi­ni­mum 20­30 pe față și ori­ce bu­ca­tă de pi­e­le ră­ma­să dez­go­li­tă. Be­to­nul pro­voa­că efec­tul de se­ră și o căl­du­ră su­pli­men­ta­ră față de cea ra­dia­tă de la soa­re. Di­mi­neața, hi­dra­te­a­ză te­nul și pi­e­lea pen­tru a pre­ve­ni des­hi­dra­ta­rea.

Pen­tru a evi­ta un bronz ines­te­tic, e bi­ne să ale­gi blu­ze su­bțiri cu mâne­că lun­gă și pan­ta­loni co­mo­zi, dar tot lun­gi. Evi­tă mai­o­u­ri­le cu bre­te­le. Bea apă pes­te zi pen­tru a-ți păs­tra hi­dra­ta­rea și ți­ne la înde­mână un tub cu apă ter­ma­lă pen­tru ră­co­ri­re. Da­că dai de zo­ne ver­zi în dru­mu­ri­le ta­le, fă un po­pas și odih­nește-te 10-15 mi­nu­te. Vei fa­ce bi­ne atât pi­ci­oa­re­lor, cât și pi­e­lii, ca­re va fi in­fu­za­tă de oxi­ge­nul pro­dus de ve­ge­tație. Se­a­ra, răs­față te­nul cu vi­ta­mi­ne! Asi­gu­ră te­nu­lui vi­ta­mi­ne­le ese­nția­le cu o mas­că din fruc­te­le pe ca­re le gă­sești aco­lo. Apli­că pe față pul­pa fruc­tu­lui și la­să să acți­o­ne­ze câte­va mi­nu­te, apoi clă­tește cu apă și apli­că o cre­mă hră­ni­toa­re.

Ai gri­jă și de pi­ci­oa­re­le obo­si­te. Fă un ma­saj cu apă re­ce (cât să fie con­for­ta­bi­lă pen­tru ti­ne) cu aju­to­rul dușu­lui și apoi apli­că o cre­mă, ori­ce ai la înde­mână, și ma­se­a­ză tăl­pi­le și gam­be­le 2-3 mi­nu­te.

Ulei de pla­jă pro­tec­ţie și bron­za­re Ni­vea, FPS 30, 49,90 lei

Cre­mă pen­tru față Avene SPF50+, 81,99 lei

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.