La mun­te

Femeia - - FRUMUSEțE -

Esca­la­da și dru­meți­i­le mon­ta­ne ofe­ră pri­ve­liști de vis și o for­mă de mișca­re be­ne­fi­că or­ga­nis­mu­lui, ba și aer cu­rat ca­re ne cu­răță plă­mânii. Dar nici în acest loc cu­rat nu tre­bu­ie să fa­cem ra­bat la îngri­ji­re.

Re­gu­lă de ba­ză:

nu te lă­sa pă­că­li­tă de înă­lți­mi, vânt și nori, ra­ze­le ul­tra­vi­o­le­te ata­că! Te­nul es­te ex­pus acți­u­nii ul­tra­vi­o­le­te­lor mai ce­va ca la ma­re, deci pro­te­je­a­ză­l cu cre­me cu fac­tor de pro­te­cție ri­di­cat. Aici re­gu­la cre­me­lor se schim­bă: ele pot fi ce­va mai gra­se, pen­tru a com­pen­sa us­că­ci­u­nea pro­du­să de vânt și soa­re­le pu­ter­nic. Cre­me­le se apli­că înain­te de a ieși în soa­re cu o ju­mă­ta­te de oră și se re­a­pli­că la 2-3 ore, chiar da­că e înno­rat, la fel ca la pla­jă, însă nu­mai pe zo­ne­le ră­ma­se nea­co­pe­ri­te de hai­ne.

Bal­sa­mul e obli­ga­to­riu pen­tru a pro­te­ja bu­ze­le de us­că­ci­u­ne, dar și de un even­tual her­pes (de ace­ea e bi­ne să ai­bă SPF).

Fe­rește-ți ochii de soa­re și de ri­duri! Oche­la­rii de soa­re nu tre­bu­ie să fie un sim­plu ac­ce­so­riu, asi­gu­ră-te că au pro­te­cție UV pes­te 400!

Mas­ca pre­fe­ra­tă a te­nu­lui în vârf de mun­te e una din in­fu­zie de plan­te sau din fruc­te de pă­du­re. Fă-ți o ast­fel de mas­că mă­car la câte­va zi­le.

Pen­tru ma­chiaj, e su­fi­ci­ent un bal­sam ca­re să con­tu­re­ze bu­ze­le; în rest, la­să te­nul să se bu­cu­re de aer cu­rat, sub pro­te­cția cre­mei!

Cre­mă an­ti­o­xi­dan­tă Vi­chy 3în1 pen­tru 69 lei față, SPF 50,

Cre­mă pro­tec­toa­re SPF 50+, Skeyn­dor, 160 lei

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.