Simp­to­me­le tim­pu­rii ale scle­ro­zei mul­ti­ple

Femeia - - DIN VIAțĂ -

Ve­de­re încețoșa­tă sau du­blă

Neînde­mâna­re sau lip­să de coor­do­na­re

Pi­er­de­rea echi­li­bru­lui

Amo­rțe­a­lă

Fur­ni­că­turi

Slă­bi­ci­u­ne într-un braț sau pi­ci­or Nu exis­tă do­uă per­soa­ne ca­re să ma­ni­fes­te ace­le­ași simp­to­me ale scle­ro­zei mul­ti­ple. Ast­fel de simp­to­me apar și dis­par și sunt frec­vent de­cla­nșa­te de stres sau o tem­pe­ra­tu­ră cres­cu­tă a cor­pu­lui. De­oa­re­ce bol­na­vii de scle­ro­ză mul­ti­plă nu ur­me­a­ză un ti­par în ce­ea ce pri­vește simp­to­me­le, ace­as­tă boa­lă es­te foar­te greu de diag­nos­ti­cat, iar me­di­cii con­fun­dă frec­vent sem­ne­le scle­ro­zei mul­ti­ple cu alte afec­ţi­uni, ce­ea ce du­ce la un nu­măr ne­de­ter­mi­nat de bol­na­vi ca­re se con­frun­tă cu „boa­la cu o mie de fe­ţe“, cum mai es­te nu­mi­tă scle­ro­za mul­ti­plă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.