Fer­ti­li­ta­tea sub lu­pă

Stres, po­lua­re, ali­men­tație de­zor­do­na­tă, se­den­ta­rism, fu­mat. Toa­te se cu­mu­le­a­ză și pot fi cau­ze ale in­fer­ti­li­tății.

Femeia - - PROMO -

Tim­pul nu e nici el în fa­voa­rea fer­ti­li­tății. Lu­nă de lu­nă re­zer­va ova­ria­nă (de­ter­mi­na­tă ge­ne­tic și ca­re nu se poa­te mo­di­fi­ca prin noi­le cu­ce­riri ale ști­i­nței) sca­de. Ana­li­za AMH (hor­mon an­ti­mul­le­rian) îți poa­te ară­ta cum stai cu re­zer­va de ovu­le. Sur­prin­ză­tor, dar nu vârsta e cea ca­re îți poa­te da o ves­te ne­plă­cu­tă, ci ge­na. Sunt fe­mei ca­re la 32 de ani au sto­cul pe ter­mi­na­te. Din acest mo­tiv, amâna­rea unei sar­cini poa­te fi un cal­cul extrem de greștit. Un co­pil es­te o bu­cu­rie, o împli­ni­re, nu o pi­e­di­că în ca­lea dez­vol­tă­rii ca­ri­e­rei. Însă de mul­te ori fe­mei­le vor să-și asi­gu­re mai întâi ca­ri­e­ra și apoi să-și con­stru­ias­că fa­mi­lia. Mo­ment în ca­re poa­te fi prea târziu.

Infer­ti­li­ta­tea es­te ega­lă în cu­plu

Azi, când me­di­ci­na a ex­plo­rat mai mult din tă­râmul am­plu al in­fer­ti­li­tății mas­cu­li­ne, pu­tem spu­ne că și băr­bații sunt in­fer­ti­li în ace­e­ași pro­po­rție ca noi. Vi­ci­i­le și sti­lul de viață de­zor­do­nat își pun am­pren­ta pe infer­ti­li­ta­tea mas­cu­li­nă. Da­că e greu să-ți con­vin­gi par­te­ne­rul să-și fa­că o ana­li­ză a pro­du­su­lui se­mi­nal, tre­bu­ie să știi că exis­tă tes­te ca­re pot de­ter­mi­na ra­pid ca­li­ta­tea și con­cen­trația sper­ma­to­zoi­zi­lor și ca­re se pot fa­ce aca­să. Tes­tul es­te po­zi­tiv când con­cen­tra­ţia de sper­ma­to­zoi­zi es­te mai ma­re de 15×10(6)/ml. Da­că tes­tul ie­se bine, dar sar­ci­na tot nu apa­re, es­te ne­voie ca și mo­bi­li­ta­tea sper­ma­to­zoi­zi­lor să fie mă­su­ra­tă, iar pen­tru asta încă nu exis­tă un test pen­tru aca­să.

Când ovu­le­zi?

Une­le fe­mei simt, alte­le se ba­ze­a­ză pe me­to­da ca­len­da­ru­lui (ca­re une­ori dă greș), însă cel mai si­gur es­te tot un test ra­pid și ușor de fă­cut cu câte­va pi­că­turi de uri­nă (pe ace­lași prin­ci­piu cu cel de sar­ci­nă). Și ast­fel poți afla da­că zi­ua e bună pen­tru con­ce­pție sau nu.

Cum stai cu fun­cția ova­ria­nă?

De­cli­nul fun­cți­ei ova­ri­e­ne es­te o altă cau­ză de in­fer­ti­li­ta­te, ca­re poa­te fi re­me­dia­tă. Un alt test pen­tru aca­să mă­soa­ră FSH, adi­că hor­mo­nul de sti­mu­la­re fo­li­cu­la­ră, ca­pa­ci­ta­tea ova­ru­lui de a pro­du­ce fo­li­cu­li din ca­re să ia­să ovu­le­le. Acest test es­te des­tul de sen­si­bil și e in­flue­nțat de con­su­mul de apă și tran­spi­rație, iar pen­tru un re­zul­tat eloc­vent tre­bu­ie fă­cut de cel puțin do­uă ori. Ves­tea bună es­te că, atunci când exis­tă pro­ble­me, se pot re­zol­va prin­tr-o do­za­re hor­mo­na­lă sta­bi­li­tă nu­mai de me­dic, în fun­cție de re­zul­ta­tul tes­tu­lui.

Ves­tea cea ma­re vi­ne mai re­pe­de

Când to­tul es­te în re­gu­lă, răb­da­rea es­te o altă încer­ca­re. Du­pă întârzi­e­rea ci­clu­lui, în mod obișnu­it tre­bu­ie să aște­pți do­uă săp­tă­mâni ca un test să va­li­de­ze sar­ci­na. Tes­tul de sânge hCG poa­te con­fir­ma sar­ci­na la 8-10 zi­le du­pă ovu­lație, pe când tes­te­le cla­si­ce cu uri­nă doar du­pă 14 zi­le, însă exis­tă și tes­te ul­tra­sen­si­bi­le pen­tru aca­să ca­re-ți dau ves­tea cea ma­re sau nu, du­pă caz, dar cu cinci zi­le mai de­vre­me, fă­ră înțe­pă­turi.

Sar­ci­nă cu risc?

Pen­tru a fi du­să cu bine la ter­men, o sar­ci­nă tre­bu­ie mo­ni­to­ri­za­tă de me­dic. Mul­te din­tre in­ves­ti­gați­i­le im­por­tan­te sunt gra­tu­i­te. Scur­ge­rea li­chi­du­lui am­ni­o­tic poa­te du­ce la in­fe­cții atât pen­tru ma­mă, cât și pen­tru făt, iar de­tec­ta­rea tim­pu­rie a aces­to­ra aju­tă la pre­veni­rea com­pli­cați­i­lor sau a naște­rii pre­ma­tu­re. Și pen­tru aces­te scur­geri ale li­chi­du­lui am­ni­o­tic exis­tă un test pen­tru aca­să, sub for­ma unor tam­poa­ne cu ben­zi de tes­ta­re, ca­re își schim­bă cu­loa­rea atunci când vin în con­tact cu li­chi­de ca­re au va­loa­rea pH-ului mai ma­re sau ega­lă cu 6,5.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.