Fe­tiței mele i-au că­zut in­ci­si­vii de lap­te și au apă­rut cei per­ma­ne­nți, dar sunt foar­te de­păr­tați. Ar tre­bui să-i pun de­ja apa­rat sau să aștept să apa­ră toa­tă den­tiția per­ma­nen­tă? (Ami, e-mail)

Femeia - - STARE DE BINE -

Es­te un mo­ment im­por­tant schim­ba­rea den­tiți­ei în viața unui co­pil.

În ce­le mai mul­te ca­zuri, in­ci­si­vii per­ma­ne­nți se vor apro­pia când înce­pe eru­pția in­ci­si­vi­lor la­te­ra­li. Es­te bine să con­sul­tăm și un me­dic or­to­dont pen­tru a ve­ri­fi­ca și mo­ni­to­ri­za evo­luția.

Me­di­cul or­to­dont poa­te spu­ne da­că dan­tu­ra co­pi­lu­lui es­te bună

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.