Ne fa­ce co­pi­ii mai dește­pți

Femeia - - STARE DE BINE -

Cum e po­si­bil așa ce­va? Da­că în tim­pul sar­ci­nii mun­cim și, prin ur­ma­re, sun­tem ex­pu­se unor can­ti­tăți su­por­ta­bi­le de stres, tran­smi­tem fă­tu­lui tot ce es­te ne­ce­sar pen­tru o dez­vol­ta­re op­ti­mă, de fapt chiar mai bună de­cât a co­pi­i­lor ale că­ror ma­me au stat aca­să în tim­pul sar­ci­nii. Dar nu nu­mai pro­vo­că­ri­le de la ser­vi­ciu au acest efect. Înseși te­me­ri­le pe ca­re le are în mod nor­mal o gra­vi­dă sunt bine-veni­te. Evi­dent, an­xi­e­ta­tea gra­vi­dei nu tre­bu­ie să se per­ma­nen­ti­ze­ze, pen­tru că atunci încep să apa­ră efec­te­le ne­ga­ti­ve ale stre­su­lui. În plus, se pa­re că be­be­lușii ca­re ex­pe­ri­men­te­a­ză și ei câte un mic stres oca­zi­o­nal – des­pă­rți­rea tem­po­ra­ră de ma­mă, de pil­dă – sunt mai puțin an­xi­oși la ma­tu­ri­ta­te, iar crei­e­rul lor fun­cți­o­nea­ză mai bine.

Ma­me­le ac­ti­ve au co­pii mai înzes­trați

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.