Cu­lori ca­re te fac să cum­peri

Femeia - - SUMAR -

Spe­cia­liștii din mar­ke­ting și vânzări din între­a­ga lu­me au des­co­pe­rit de mult timp fo­rța cu­lo­ri­lor. Pro­du­se­le sunt co­lo­ra­te ast­fel încât să fa­că apel la anu­mi­te do­ri­nțe și să sa­tis­fa­că, prin ele înse­le, anu­mi­te ne­voi. Oa­me­nii nu cum­pă­ră doar lu­cru­ri­le, ci și cu­lo­ri­le lor.

De­sig­nul bun es­te mo­de­lat în fun­cție de per­ce­pți­i­le și do­ri­nțe­le cum­pă­ră­to­ri­lor. Crei­e­re­le noas­tre sunt pro­gra­ma­te să con­su­me, să pro­ce­se­ze și să di­ge­re in­for­mația vi­zua­lă mai ra­pid. De ace­ea cu­lo­ri­le sunt ese­nția­le în mar­ke­ting și de­sign. Ele au un im­pact ma­jor asu­pra mi­nții noas­tre și de­ter­mi­nă fe­lul în ca­re gândim des­pre anu­mi­te pro­du­se. Mai mult, cu­lo­ri­le ne afec­te­a­ză psi­hic și sunt unel­te pu­ter­ni­ce în mâi­ni­le spe­cia­liști­lor ca­re vor să ne vândă pro­du­se.

Psi­ho­lo­gia cu­lo­ri­lor

Fe­lul în ca­re cu­lo­ri­le afec­te­a­ză psi­hi­cul uman es­te stu­diat de mult timp și fa­ce par­te din psi­ho­lo­gia com­por­ta­men­ta­lă. Neil Pa­tel, ex­pert în mar­ke­ting, spu­ne că „85% din mo­ti­ve­le pen­tru ca­re cum­peri un anu­mit pro­dus se da­to­re­a­ză cu­lo­rii lui“. În stu­dii am­ple efec­tua­te de-a lun­gul mai mul­tor ani, s-a do­ve­dit că 92% din oa­meni su­sțin că di­men­si­u­nea vi­zua­lă (cu­loa­rea, de­sig­nul) îi in­flue­nțe­a­ză la cum­pă­ră­turi. Mai mult, oa­me­nii emit o ju­de­ca­tă in­co­nști­en­tă pri­vind un pro­dus în de­curs de

90 de se­cun­de de când îl văd pri­ma da­tă, iar ace­as­tă ju­de­ca­tă se ba­ze­a­ză în prin­ci­pal pe cu­loa­re.

Spu­ne-mi ce cu­loa­re ale­gi

Cu­lo­ri­le pri­ma­re, roșu, gal­ben și al­bas­tru, sunt ce­le ca­re nu pot lua naște­re prin com­bi­na­rea ce­lor­lal­te. Cu­lo­ri­le se­cun­da­re (ver­de, por­to­ca­liu și mov) iau naște­re prin ames­te­ca­rea cu­lo­ri­lor pri­ma­re. În fi­ne, cu­lo­ri­le te­rția­re apar prin ames­te­cul cu­lo­ri­lor pri­ma­re și se­cun­da­re. Din per­spec­ti­va mar­ke­tin­gu­lui, ce­le mai bu­ne cu­lori pen­tru atra­ge­rea cum­pă­ră­to­ri­lor sunt ce­le lu­mi­noa­se pri­ma­re și se­cun­da­re: roșu, ver­de, gal­ben și por­to­ca­liu. Cu­lo­ri­le mai închi­se (ne­gru, ma­ro, mov) nu sunt la fel de atră­gă­toa­re. Dar cea mai ma­re pu­te­re de atra­cție o exer­ci­tă por­to­ca­li­ul. Nu de­ge­a­ba bu­toa­ne­le „adau­gă în coș“au de­se­ori ace­as­tă cu­loa­re. Ale­ge­rea unei cu­lori pen­tru un anu­mit pro­dus nu es­te însă un pro­ces sim­plu, pro­du­că­to­rul tre­bu­ie să știe ce vrea să tran­smi­tă și cui, pen­tru a atra­ge pu­bli­cul do­rit.

Sem­ni­fi­cația cu­lo­ri­lor

ALBASTRUL sem­na­le­a­ză încre­de­re. Es­te cu­loa­rea pă­cii, or­di­nii și loia­li­tății. În mar­ke­tin­gul ame­ri­can, es­te una din­tre cel mai des fo­lo­si­te cu­lori. Albastrul evo­că se­re­ni­ta­te și calm. Me­sa­jul sub­til es­te de încre­de­re. Rețe­le­le de so­cia­li­za­re, de exem­plu, fo­lo­sesc albastrul drept cu­loa­re a bran­du­lui, la fel ca mul­te fir­me IT, pre­cum IBM, Intel și Dell.

GAL­BE­NUL es­te o cu­loa­re de aver­ti­za­re, dar și de op­ti­mism. Es­te fo­lo­si­tă pen­tru sem­na­le de aler­tă. Mai mult, es­te cu­loa­rea ca­re ie­se în evi­de­nță ime­diat, de exem­plu pe o pa­gi­nă aglo­me­ra­tă. Dar cu­loa­rea soa­re­lui evo­că și op­ti­mism, cla­ri­ta­te, căl­du­ră.

VER­DE­LE sim­bo­li­ze­a­ză na­tu­ra. Es­te cu­loa­rea eco­lo­gi­ei, na­tu­rii, me­di­u­lui din jur. Da­că fir­ma sau pro­du­sul tău are le­gă­tu­ră cu na­tu­ra, fo­lo­sește ver­de­le. Une­le fir­me de ener­gie, de exem­plu, și-au schim­bat bran­dul și au in­tro­dus cu­loa­rea ver­de în lo­go pen­tru a sem­na­la res­pec­tul pen­tru na­tu­ră.

POR­TO­CA­LI­UL sem­ni­fi­că ur­ge­nță și dis­tra­cție. Evo­că acți­u­nea, plă­ce­rea și com­pe­tiția. Echi­pe­le spor­ti­ve și pro­du­se­le pen­tru co­pii fo­lo­sesc mult por­to­ca­liu. Es­te o cu­loa­re pri­e­te­noa­să pen­tru co­pii. Bran­du­ri­le de su­curi por­to­ca­lii atrag în spe­cial pu­bli­cul tânăr.

ROȘUL re­pre­zin­tă ener­gie. Es­te cald, pa­si­o­nal, se­xy și ur­gent. Es­te cu­loa­rea sânge­lui, a sto­pu­ri­lor din tra­fic și a tran­da­fi­ri­lor cla­sici. Es­te o cu­loa­re foar­te des fo­lo­si­tă în in­dus­tria de en­ter­tain­ment, iar une­le su­curi nu se sfi­esc să o fo­lo­se­as­că din plin. NEGRUL și MOVUL sim­bo­li­ze­a­ză va­loa­rea și lu­xul. Cu cât nua­nța es­te mai închi­să, cu atât es­te mai lu­xoa­să. Negrul și movul evo­că ele­ga­nță, so­fis­ti­ca­re și pu­te­re, de ace­ea de­sig­ne­rii de lux și fir­me­le de top fo­lo­sesc în spe­cial aces­te cu­lori.

Cu­noaște­rea aces­tor prin­ci­pii de ba­ză pe ca­re pro­du­că­to­rii și spe­cia­liștii în mar­ke­ting nu se sfi­esc să le fo­lo­se­as­că pen­tru a te fa­ce să cum­peri îți va fi uti­lă toa­tă viața. Poa­te că da­ta ur­mă­toa­re când îți vei ale­ge hai­ne­le, pan­to­fii, ge­an­ta, dar și mo­bi­la sau cu­loa­rea mași­nii te vei gândi de do­uă ori înain­te să scoți ba­nii din por­to­fel. Gândește-te ce vrei să tran­smiți tu însăți prin cu­lo­ri­le ale­se și, mai ales, gândește-de de do­uă ori înain­te de a cum­pă­ra ce­va. Cum­peri pro­du­sul sau va­loa­rea lui cro­ma­ti­că?

Ra­re­ori cu­lo­ri­le pro­du­se­lor din ma­ga­zi­ne sunt ale­se întâmplă­tor

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.