Ce cu­loa­re ești?

Sun­tem încon­ju­rați de cu­lori: hai­ne­le, mași­ni­le, lo­cu­i­nțe­le, mo­bi­la, toa­te ne re­flec­tă pre­fe­ri­nțe­le. Ale­ge­rea unei cu­lori preferate spu­ne însă foar­te mul­te des­pre per­so­na­li­ta­tea ta, iar psi­ho­lo­gii și cer­ce­tă­to­rii de piață știu să de­crip­te­ze acest as­pect.

Femeia - - SUMAR -

Psi­ho­lo­gii su­sțin că toa­te cu­lo­ri­le au sem­ni­fi­cații psi­ho­lo­gi­ce adânci. Expli­cația lor se ba­ze­a­ză pe da­te an­tro­po­lo­gi­ce din ve­chi­me, când oa­me­nii trăiau în săl­bă­ti­cie. Zi­ua, sim­bo­li­za­tă de gal­ben­des­chis, însem­na un nou înce­put și o ușu­ra­re du­pă albastrul-închis al no­pții, ca­re du­cea cu si­ne fri­ca de ne­cu­nos­cut. Ver­de­le plan­te­lor pro­mi­tea hra­nă. Roșul, mai ales nua­nța ma­ro­nie, re­pre­zen­ta sânge­le și de ace­ea era le­gat de agre­si­vi­ta­te. În vre­mu­ri­le mai noi, pro­du­că­to­rii și spe­cia­liștii în vânzări au ob­ser­vat că za­hă­rul și alte dul­ci­uri nu se vând bine în pa­che­te ver­zi, în timp ce cos­me­ti­ce­le ave­au ace­e­ași soar­tă în am­ba­la­je ma­ro. Astă­zi, toți pro­du­că­to­rii se gândesc bine și se con­sul­tă cu psi­ho­lo­gi înain­te de a ale­ge cu­loa­rea am­ba­la­je­lor. Din­co­lo însă de va­loa­rea co­mer­cia­lă, cu­lo­ri­le spun mul­te des­pre ti­ne. Tes­tul de mai jos es­te sim­plu și de­ri­vă din tes­tul Lüscher. Tot ce ai de fă­cut es­te să așe­zi cu­lo­ri­le în or­di­nea pre­fe­ri­nțe­lor. Po­ziția 1 înse­am­nă cu­loa­rea pre­fe­ra­tă și re­pre­zin­tă fe­lul în ca­re te com­po­rți în viața de zi cu zi, un mo­dus ope­ran­di al tău. Es­te mij­lo­cul prin ca­re vrei să-ți atin­gi sco­pu­ri­le sau do­ri­nțe­le. Po­ziția 8 es­te cel mai puțin pre­fe­ra­tă și re­pre­zin­tă ele­men­te pe ca­re do­rești să le eviți sau de ca­re te înde­păr­te­zi. Mai sim­plu spus, po­ziția 1 es­te sta­rea cău­ta­tă de ti­ne, iar po­ziția 8 e sta­rea evi­ta­tă.

Exis­tă pa­tru cu­lori pe pri­mul plan ca im­por­ta­nță:

Albastrul-închis re­pre­zin­tă pro­fun­zi­mea sen­ti­men­te­lor și co­res­pun­de li­niștii, cal­mu­lui, reîncăr­că­rii, mu­lțu­mi­rii, tan­dreței, uni­fi­că­rii, iu­bi­rii și afe­cți­u­nii. De­no­tă o pre­o­cu­pa­re pri­ma­ră față de si­ne.

Ver­de-al­bas­tru re­pre­zin­tă elas­ti­ci­ta­tea voi­nței și co­res­pun­de per­sis­te­nței, re­zis­te­nței la schim­ba­re, aser­ti­vi­tății, po­se­si­vi­tății și sti­mei de si­ne. De­no­tă tot pre­o­cu­pa­re față de si­ne.

Roșu-por­to­ca­liu re­pre­zin­tă fo­rța voi­nței și co­res­pun­de do­ri­nței, ex­ci­ta­bi­li­tății, do­mi­nați­ei, in­te­re­su­lui se­xual, agre­si­vi­tății, pa­si­u­nii con­tro­la­te și au­to­no­mi­ei. De­no­tă pre­o­cu­pa­re față de alții mai mult de­cât față de si­ne.

Gal­ben-des­chis re­pre­zin­tă spon­ta­nei­ta­te și co­res­pun­de bu­cu­ri­ei, ori­gi­na­li­tății, aștep­tă­ri­lor și do­ri­nței de ex­pan­si­u­ne și de a fi ac­tiv. De­no­tă pre­o­cu­pa­re pen­tru alții. Urmă­toa­re­le pa­tru cu­lori sunt pe plan se­cund ca im­por­ta­nță. Negrul și gri­ul nu sunt cu­lori, ci re­pre­zin­tă ne­ga­rea cu­lo­rii. Vi­o­le­tul es­te un ames­tec de al­bas­tru-închis și roșu-por­to­ca­liu, iar ma­ro­ul es­te un mix de roșu­por­to­ca­liu și ne­gru.

Vi­o­le­tul înce­ar­că să uni­fi­ce im­pul­si­vi­ta­tea roșu­lui și aban­do­nul dul­ce al al­bas­tru­lui. Es­te o cu­loa­re mis­ti­că și ma­gi­că, re­pre­zin­tă înțe­le­ge­rea in­tu­i­ti­vă și sen­zi­ti­vă a ire­a­lu­lui. Es­te cu­loa­rea pre­fe­ra­tă de aproa­pe 75% din pre­a­do­les­ce­nți. Es­te pre­fe­ra­tă de fe­mei­le însăr­ci­na­te și de oa­me­nii cu hi­per­ti­roi­dism, dar și de ho­mo­se­xua­lii de am­be­le se­xe. Pe scurt, de­no­tă o do­ri­nță de in­ti­mi­ta­te mis­ti­că.

Ma­ro­ul re­pre­zin­tă sen­zația fi­zi­că. Indi­că ne­voia de con­fort.

Es­te cu­loa­rea pre­fe­ra­tă de oa­meni du­pă cel de-al Doi­lea Răz­boi Mon­dial. Sem­ni­fi­că ne­voia de ră­dă­cini și de apar­te­ne­nță, ne­si­gu­ra­nța sau in­ca­pa­ci­ta­tea de a fa­ce față unei si­tuații. De obi­cei, es­te pe ul­ti­me­le po­ziții. Da­că es­te aproa­pe de pri­me­le po­ziții, indi­că o ne­voie pu­ter­ni­că de a de­păși o si­tuație di­fi­ci­lă ca­re cau­ze­a­ză dis­con­fort.

Negrul re­pre­zin­tă gra­nița ab­so­lu­tă din­co­lo de ca­re viața înce­te­a­ză. Pe po­ziția 1, sem­ni­fi­că fap­tul că omul res­pec­tiv res­pin­ge și re­nu­nță la tot din­tr-un pro­test încă­pățânat față de o si­tuație în ca­re se sim­te nea­ju­to­rat. Es­te o re­be­li­u­ne con­tra so­rții și o re­vol­tă împo­tri­va vi­eții. Pe ul­ti­mul loc, pe po­ziția 8, ara­tă că in­di­vi­dul nu vrea să re­nu­nțe la ni­mic.

Gri­ul sem­ni­fi­că ră­ce­a­lă emoți­o­na­lă. Ci­ne ale­ge gri pe pri­mul loc vrea să fie li­ber de obli­gații. Pe ul­ti­mul loc înse­am­nă că per­soa­na în cau­ză res­pin­ge no­nim­pli­ca­rea și vrea să par­ti­ci­pe la tot.

Pen­tru ti­ne ce cu­lori sunt im­por­tan­te?

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.