Hip­pie, de Pau­lo Co­el­ho, Hu­ma­ni­tas

Femeia - - 30 DE ZILE -

Pau­lo, un bra­zi­lian de 23 de ani ca­re își do­rește să de­vi­nă scri­i­tor, stră­ba­te lu­mea în cău­ta­rea li­ber­tății și a sen­su­lui pro­fund al exis­te­nței. La Amster­dam o întâlnește pe Kar­la, o tână­ră olan­de­ză ca­re își aște­ap­tă însoți­to­rul pre­des­ti­nat pen­tru a ajun­ge în Ne­pal. Dru­mu­ri­le lor se încru­cișe­a­ză în Piața Dam, un­de ho­tă­răsc să ple­ce împreu­nă cu le­gen­da­rul Ma­gic Bus. Că­lă­to­ria lor prin Eu­ro­pa mar­che­a­ză înce­pu­tul unei po­vești de dra­gos­te și al cău­tă­rii de si­ne. La Istan­bul, Pau­lo tre­ce prin­tr-o se­rie de ex­pe­ri­e­nțe iniția­ti­ce ca­re îi dau po­si­bi­li­ta­tea să des­co­pe­re va­lori și prin­ci­pii ce-l vor ghi­da între­a­ga viață.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.