No­ul Sim­plu 1 de Cris­te­la Ge­or­ges­cu, Ba­ro­que Books & Arts

Femeia - - 30 DE ZILE -

Au­toa­rea, he­al­th & nu­tri­ti­o­nal pro­fes­si­o­nal, re­lan­se­a­ză vo­lu­mul 1 din ace­as­tă co­le­cție de po­ves­tiri în ver­suri, cu rețe­te și cu îndru­mări de viață să­nă­toa­să, într-o ediție cu tex­te re­vi­zu­i­te, cu ilus­trații de po­ves­te re­a­li­za­te de Cris­tia­na Ra­du. Cris­te­la le dez­vă­lu­ie pă­ri­nți­lor și co­pi­i­lor, în ver­suri hră­ni­toa­re, un mod de viață sim­plu, pe ca­re îl prac­ti­că împreu­nă cu fa­mi­lia ei: o viață trăi­tă co­nști­ent, ar­mo­ni­os, cu grație și re­cu­noști­nță față de Sur­sa Di­vi­nă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.