Isra­e­lul, no­ua des­ti­nație tu­ris­ti­că pre­fe­ra­tă a ro­mâni­lor

Femeia - - 30 DE ZILE -

Pes­te 70.000 de tu­riști ro­mâni au vi­zi­tat Isra­e­lul în pri­me­le 9 luni ale anu­lui, în crește­re cu 38% față de ace­e­ași pe­ri­oa­dă a anu­lui tre­cut, con­form da­te­lor înre­gis­tra­te de Mi­nis­te­rul Tu­ris­mu­lui din Isra­el. Până la fi­na­lul anu­lui, Mi­nis­te­rul pre­vi­zi­o­nea­ză apro­xi­ma­tiv 100.000 de tu­riști ro­mâni în Isra­el și 4 mi­li­oa­ne de tu­riști din toa­tă lu­mea. Deși lo­cu­ri­le sfin­te ră­mân în to­pul pre­fe­ri­nțe­lor, tu­riștii merg acum în Isra­el mai ales în ci­ty-bre­ak pen­tru a vi­zi­ta orașe­le Tel Aviv și Ie­ru­sa­lim și pen­tru a se bu­cu­ra de ex­pe­ri­e­nțe mul­ti­cul­tu­ra­le, de o viață de noap­te in­ten­să, de de­li­ci­i­le gas­tro­no­mi­ce și de po­si­bi­li­tăți­le pen­tru tu­ris­mul de aven­tu­ră. Pes­te 60 de zbo­ruri săp­tă­mâna­le le­a­gă acum Tel Aviv și Ei­lat de prin­ci­pa­le­le ae­ro­por­turi din Ro­mânia – Bu­cu­rești, Ti­mișoa­ra, Cluj, Iași și Si­biu. Isra­e­lul es­te o des­ti­nație ex­ce­len­tă de cu­plu sau de ex­plo­rat în doi sau chiar sin­gle.

Par ire­a­le aces­te cu­lori, așa-i? De nu ai mai fost în când dru­meție prin Ro­mânia? Toam­na ace­as­ta e un bun pri­lej. Înce­pe cu Și­mon, ju­dețul Brașov!

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.