Mo­ro­meții 2

Femeia - - 30 DE ZILE -

Fil­mul con­ti­nuă po­ves­tea fa­mi­li­ei lui Ilie Mo­ro­me­te din sa­tul din Câmpia Du­nă­rii și-l are în prim-plan pe me­zi­nul Ni­cu­lae. Du­pă răz­boi, toa­tă or­di­nea vi­eții se schim­bă oda­tă cu veni­rea no­u­lui re­gim, ca­re pro­po­vă­du­i­ește ega­li­ta­tea. Anii 1945-1946 îl gă­sesc pe Ilie Mo­ro­me­te îmbă­trânit, dar încă în pu­te­re. Între el și cea de-a do­ua soție, Ca­tri­na, ten­si­u­ni­le con­ti­nuă, în timp ce Ni­cu­lae es­te pus la încer­ca­re de pro­mi­si­u­ni­le lu­mii noi, în ca­re to­tul e po­si­bil da­că te înre­gi­men­te­zi. În ci­ne­ma­to­gra­fe, din Gen: dra­mă. 16 noi­em­brie. Re­gia: Ste­re Gu­lea; cu: Ho­rațiu Mă­lă­e­le, Da­na Do­ga­ru, Oa­na Pe­lea și alții.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.