Is­to­rie și teh­no­lo­gie

Femeia - - 30 DE ZILE -

Ca o că­lă­to­rie în timp, rein­ter­pre­ta­tă în pei­sa­jul con­tem­po­ran, ho­te­lul Ca­ro se află la in­ter­se­cția din­tre bu­si­ness și lei­su­re, de­venind o des­ti­nație pre­mi­um pen­tru eveni­men­te și ac­ti­vi­tăți cor­po­ra­te, dar și pen­tru re­cre­e­re la cel mai înalt ni­vel. Prin încor­po­ra­rea ce­lor mai noi teh­no­lo­gii, Ca­ro de­vi­ne unul din­tre ce­le mai mo­der­ne ho­te­luri. De la sis­te­me de lu­mini au­to­ma­te (prin sen­zori), încăl­zi­re în par­do­se­a­lă, in­sta­lații de cli­ma­ti­za­re mo­der­ne până la di­gi­ta­li­za­rea con­tro­lu­lui asu­pra fun­cți­o­na­li­tăți­lor ca­me­rei.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.