De­cla­rație de dra­gos­te mar­ca Di­re­cția 5

Femeia - - 30 DE ZILE -

Di­re­cția 5 lan­se­a­ză sin­gle-ul „Îți pro­mit”, însoțit de un vi­deo emoți­o­nant, ro­man­tic. „Ace­as­tă pi­e­să re­pre­zin­tă de­cla­rația su­pre­mă de dra­gos­te din­tre do­uă su­fle­te ca­re își pro­mit că iu­bi­rea lor va du­ra pen­tru tot­de­au­na, că vor mer­ge mână în mână pe dru­mul vi­eții și că tim­pul nu le va schim­ba sen­ti­men­te­le. «Îți pro­mit» es­te cea de-a do­ua pi­e­să ca­re va fi in­clu­să, ală­turi de «Pa­ra­dis», pe ur­mă­to­rul nos­tru al­bum“, de­cla­ră Ma­rian Io­nes­cu, li­de­rul tru­pei.

Cu no­ul ser ulei­os con­cen­trat Re­set la cu imor­te­le de va fi mai L’Occi­ta­ne, te­nul tânăr pes­te noap­te, 259,99 lei

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.