Ten fă­ră cu­sur

Femeia - - SUMAR -

În pli­nă toam­nă, cre­e­a­ză-ți un ten im­pe­ca­bil cu ce­le mai bu­ne for­mu­le de fond de ten, în fun­cție de re­zul­ta­tul pe ca­re ți-l do­rești.

Fon­dul de ten nu mai es­te azi doar cel ca­re aco­pe­ră pi­e­lea ca o mas­că. For­mu­le­le aces­tor pro­du­se co­nțin teh­no­lo­gii de ul­ti­mă oră, ca­re îmbra­că pi­e­lea ca un voal de­li­cat, lă­sând în ur­mă un as­pect na­tu­ral, chiar da­că ofe­ră o aco­pe­ri­re per­fec­tă. Te­nul poa­te fi înti­ne­rit, li­ni­i­le fi­ne − es­tom­pa­te, sem­ne­le de obo­se­a­lă − șter­se doar ale­gând cu­loa­rea po­tri­vi­tă și for­mu­la spe­cia­lă ne­voi­lor te­nu­lui. Fo­lo­sește câte­va pi­că­turi în fi­e­ca­re zi și bu­cu­ră-te de o toam­nă ca-n po­vești.

Ai ne­voie de o cu­loa­re per­fec­tă

Ale­ge Accord Par­fait de la L’Ore­al, 69 lei O can­ti­ta­te foar­te mi­că din ace­as­tă for­mu­lă cu aco­pe­ri­re me­die spre ma­re as­cun­de com­plet pe­te­le, ci­ca­tri­ci­le și ro­za­ce­ea. Ai la dis­po­ziție 10 nua­nțe în acord cu fi­e­ca­re ton și sub­ton ale pi­e­lii. Co­nți­ne ulei­uri și vi­ta­mi­ne ca­re dau to­nus te­nu­lui și un as­pect ca­ti­fe­lat. Re­zis­tă 24 de ore fă­ră a fi ne­voie de re­tuș.

Ai ne­voie de o stră­lu­ci­re să­nă­toa­să

Ale­ge Bo­ur­jois He­al­thy Mix an­ti­o­bo­se­a­lă, 69,70 lei Are o for­mu­lă îmbo­găți­tă cu vi­ta­mi­ne spe­cia­le să­nă­tății pi­e­lii: B5, C și E, pen­tru a obți­ne o pi­e­le ca­re stră­lu­cește de să­nă­ta­te. În plus, acest efect să­nă­tos al te­nu­lui se me­nți­ne 16 ore.

Ai ne­voie de hi­dra­ta­re

Ale­ge Stu­dio Skin de la smas­hbox, 205 lei Ace­as­tă for­mu­lă es­te un pa­har cu apă pen­tru pi­e­le. Un com­plex hi­dra­tant fa­ce pi­e­lea in­cre­di­bil de ca­ti­fe­la­tă și cu un as­pect mai plin. Vei avea par­te de 15 ore de pros­peți­me.

Ai ne­voie de o aco­pe­ri­re bună

Ale­ge Su­per­stay 24H de la May­bel­li­ne, 45,99 lei, sau Full Co­ve­ra­ge de la Mel­ki­or, 89,90 lei Sunt do­uă for­mu­le cu aco­pe­ri­re ri­di­ca­tă și re­zis­te­nță înde­lun­ga­tă. Te­nul tău va ară­ta per­fect între­a­ga zi, din ori­ce un­ghi vei fi pri­vi­tă. Pig­me­nții HD și teh­no­lo­gi­i­le de ul­ti­mă oră vor adu­ce per­fe­cți­u­ne te­nu­lui tău, chiar și în fo­to­gra­fii.

Ai ne­voie să con­tro­le­zi lu­ci­ul

Ale­ge Insta Mo­us­se Mat­te de la Miss Spor­ty, 15 lei, sau #Insta Per­fect Strong Matt de la es­sen­ce, 23,49 lei Da­că ai te­nul gras, te vei îndră­gos­ti de aces­te tex­turi ma­ti­fian­te. Ușoa­re ca ae­rul, vor lă­sa pi­e­lea fi­nă, lu­mi­noa­să și fă­ră lu­ciu, pen­tru că aju­tă la di­mi­nua­rea pro­du­cți­ei de se­bum și mi­cșo­re­a­ză po­rii.

Ai ne­voie de un tra­ta­ment an­tiîmbă­trâni­re

Ale­ge Lift Me Up 3 în 1 de la Astor, 33 lei Cu o for­mu­lă pli­nă de in­gre­di­en­te an­tiîmbă­trâni­re ce spo­resc pro­du­cția de co­la­gen, vi­ta­mi­ne ca­re to­ni­fi­că, pro­du­sul uni­for­mi­ze­a­ză as­pec­tul te­nu­lui, dă fer­mi­ta­te, um­ple li­ni­i­le fi­ne și aco­pe­ră per­fect mi­ci­le im­per­fe­cți­uni, lu­mi­nea­ză și hi­dra­te­a­ză per­fect pi­e­lea.

Ai ne­voie de pros­peți­me

Ale­ge Wa­ke Me Up de la Rim­mel, 43 lei, sau Fresh & Fit de la es­sen­ce, 27,50 lei Da­că ai o zi lun­gă, iar se­a­ra tre­bu­ie să arăți ca proas­păt tre­zi­tă din somn, cu chi­pul odih­nit și lu­mi­nos, aces­tea sunt for­mu­le­le de ca­re ai ne­voie. Co­nțin vi­ta­mi­na C și per­le pen­tru stră­lu­ci­re ca­re as­cund ușor sem­ne­le de obo­se­a­lă, in­clu­siv ce­ar­că­ne­le. Me­nțin as­pec­tul de pros­peți­me mai mult de 16 ore.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.