Arad, orașul pa­la­te­lor

O plim­ba­re prin Arad te fa­ce să te mi­nu­ne­zi la fi­e­ca­re pas. Nu de­ge­a­ba e su­pra­nu­mit „Orașul Pa­la­te­lor“, chiar da­că ele nu au adă­pos­tit ni­ci­o­da­tă pri­nți și pri­nțe­se, ci bănci, lo­cu­i­nțe, bi­ro­uri, fi­ind du­ra­te de no­bi­lii și ne­gus­to­rii bo­gați ai Ara­du­lui de l

Femeia - - SUMAR -

Ara­dul nu e un oraș ca ori­ca­re altul și, da­că vrei să-l des­co­peri în pro­fun­zi­me, ai ne­voie de un ghid ca­re să îți îndrep­te ate­nția că­tre ce­le mai in­te­re­san­te și mai ne­con­venți­o­na­le as­pec­te din oraș, învă­lu­ind fi­e­ca­re de­ta­liu într-o le­gen­dă is­to­ri­că. Așa l-am cu­nos­cut și eu pe #mis­te­rARAD (de­nu­mi­rea da­tă de cam­pa­nia de pro­mo­va­re), prin bu­nă­voi­nța ghi­du­lui Dan Co­dre, ca­re mi-a pre­zen­tat atât ex­te­ri­o­rul, cât și in­te­ri­o­rul clă­di­ri­lor.

Bu­le­vard cu par­fum de is­to­rie

Bu­le­var­dul Re­vo­luți­ei es­te o sal­bă de clă­diri-mo­nu­ment în stil eclec­tic, ca­re de ca­re mai fru­mos de­co­ra­tă, me­da­li­o­nul con­sti­tu­in­du-l Pa­la­tul Admi­nis­tra­tiv (astă­zi Pri­mă­ria), aflat la ki­lo­me­trul ze­ro al orașu­lui. Un tur al clă­di­rii (po­si­bil du­pă ora 17) așter­ne la pi­ci­oa­re­le cu­ri­oși­lor o lu­me ele­gan­tă, co­che­tă, în ca­re stă­pâne sunt cu­loa­rea și bu­nul-gust. Vi­tra­li­i­le ho­lu­lui înfățișe­a­ză ano­tim­pu­ri­le, re­pre­zen­ta­te ale­go­ric, iar ta­va­nul să­lii prin­ci­pa­le te la­să fă­ră cu­vin­te. Din bal­co­nul pa­la­tu­lui am ad­mi­rat Piața Re­vo­luți­ei și împre­ju­ri­mi­le: Pa­la­tul Ce­nad, Pa­la­tul Neu­mann, Pa­la­tul Szan­tay sau Pa­la­tul Uni­ver­si­tății.

În dru­mul meu spre Piața Avram Ian­cu, afla­tă în spa­te­le Te­a­tru­lui Cla­sic „Ioan Sla­vici“, nu am ra­tat nici Pa­la­tul Cul­tu­ral (de cu­rând re­no­vat, azi se­di­ul Fi­lar­mo­ni­cii), Pa­la­tul Băn­cii Nați­o­na­le, Pa­la­tul Her­man

Gyu­la, Pa­la­tul Di­e­ce­za­nei, dar și Bi­se­ri­ca Ca­to­li­că „Sf. Anton de Pa­do­va“, un lă­caș ce poa­te tre­ce les­ne drept pa­lat.

Din­co­lo de Pa­la­te

Înda­tă am ajuns și în Piața Re­con­ci­li­e­rii ro­mâno-ma­ghia­re, cel mai vi­zi­tat loc din Arad, stră­ju­it de Sta­tu­ia Li­ber­tății, de­di­ca­tă ge­ne­ra­li­lor re­vo­luți­ei ma­ghia­re, și Arcul de Tri­umf, ca­re-i cin­stește pe moții lui Avram Ian­cu. La doi pași de piață am gă­sit des­chi­să ușa Tur­nu­lui cu Apă, du­rat de că­tre en­gle­zi, în 1895, pen­tru ali­men­ta­rea orașu­lui și ve­ghe­rea împo­tri­va in­cen­di­i­lor. Astă­zi e un spațiu ex­po­ziți­o­nal pri­vat de­di­cat ar­tei și co­ti­dia­nu­lui, un­de m-a întâmpi­nat dom­nul Ho­ria Truță, pro­fe­sor și is­to­ric, ca­re mi-a dez­vă­lu­it din tai­ne­le lu­mii apar­te a Ara­du­lui și împre­ju­ri­mi­lor. Ur­când din ex­po­ziție în ex­po­ziție, am tre­cut prin re­zer­vo­rul de apă, pen­tru ca apoi să ajung pe plat­for­ma ce dă roa­tă tur­nu­lui pen­tru pri­ve­liștea Ara­du­lui!

Du­pă atâta plim­ba­re pe as­falt, o pro­me­na­dă pe Mu­reș, prin na­tu­ră, a fost oca­zia toc­mai ni­me­ri­tă pen­tru re­la­xa­re. Exis­tă fa­le­ză, pis­tă de bi­ci­cle­te, dar și lo­curi pen­tru pes­cu­it. Din­co­lo de Mu­reș se află Ce­ta­tea Ara­du­lui, în for­mă de stea, ri­di­ca­tă în tim­pul dom­ni­ei împă­ră­te­sei Ma­ria Te­re­za (sec. XVIII). E unul din ce­le mai im­por­tan­te mo­nu­men­te is­to­ri­ce din ves­tul ță­rii, însă es­te mi­li­ta­ri­za­tă și, din pă­ca­te, nu e vi­zi­ta­bi­lă.

Un mu­zeu dul­ce

În Arad am gă­sit și un mu­zeu unic în ța­ră, Mu­zeul Co­fe­tă­ri­ei, fă­cut de dom­nul Ioan Gui, co­fe­tar de pes­te 40 de ani. El a co­le­cți­o­nat 360 de us­ten­si­le pe ca­re le-a ex­pus în do­uă ca­me­re ale ca­sei sa­le. Une­le sunt ve­chi de un se­col: mași­na de fă­cut bom­boa­ne sau cea de îngheța­tă. Mu­zeul es­te și un oma­giu adus ma­ri­lor meșteri co­fe­tari ai Ara­du­lui din pe­ri­oa­da in­ter­be­li­că.

Ve­de­re din Tur­nul de Apă spre Piața Re­con­ci­li­e­rii

Ta­va­nul Pa­la­tu­lui Admi­nis­tra­tiv e ulu­i­tor Pa­la­tul Cul­tu­ral, de in­spi­rație gre­ce­as­că

Invițație la pro­me­na­dă pe ma­lul Mu­reșu­lui

Ano­tim­pu­ri­le Pa­la­tu­lui Admi­nis­tra­tiv

Pa­la­te­le din Arad te sur­prind la fi­e­ca­re pas

Mași­nă de bom­boa­ne la Mu­zeul Co­fe­tă­ri­ei

Bi­se­ri­ca Roșie

Sta­tu­ia Li­ber­tății

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.