Ho­ros­cop

noi­em­brie

Femeia - - SUMAR -

Noi­em­brie va fi o lu­nă cu mul­te eveni­men­te de­ter­mi­na­te astral. Ve­nus, în mișca­re re­tro­gra­dă în Ba­la­nță, va con­ti­nua ne­go­ci­e­ri­le în iu­bi­re și aso­ci­eri, va con­so­li­da cu­plu­ri­le dor­ni­ce să-și con­ti­nue dru­mul împreu­nă, dar va ri­si­pi re­lați­i­le me­nți­nu­te de fața­dă. Din 9 noi­em­brie, Ju­pi­ter ajun­ge în zo­dia sa de do­mi­ci­liu, Să­ge­tă­to­rul, fi­ind su­sți­nut din 22 de pre­ze­nța Soa­re­lui, și ne fa­ce să re­gă­sim do­ri­nța de a ne bu­cu­ra de viață; vom fi mai no­ro­coa­se, ex­pan­si­ve și in­de­pen­den­te, dar, în ace­lași timp, vom cău­ta și pro­mo­va ade­vă­rul și drep­ta­tea.

SCOR­PI­ON (23 oc­tom­brie-21 noi­em­brie)

O par­te din aso­ciați sau chiar par­te­ne­rul de viață te de­ter­mi­nă să pă­ră­sești o anu­mi­tă po­ziție sau chiar un loc. Lu­na No­uă din 7 noi­em­brie va re­pre­zen­ta pen­tru ti­ne un alt înce­put în toa­te pri­vi­nțe­le. Es­te mo­men­tul în ca­re vei pri­mi răs­pla­ta pen­tru tot ce ai fă­cut în ul­ti­mul an, iar re­zul­ta­te­le con­cre­te le vei ve­dea la Lu­na Pli­nă din 23 noi­em­brie, mo­ment înce­pând de la ca­re se pot re­gla in­clu­siv niște da­to­rii fi­nan­cia­re, une­le având te­mei le­gal.

BERBEC (21 mar­tie-20 apri­lie)

În pri­ma săp­tă­mână, nu prea ții cont de do­ri­nțe­le par­te­ne­ru­lui, deși are o se­rie de ne­mu­lțu­miri pe ca­re e ne­ce­sar să le dis­cu­tați. Ima­gi­nea ta în so­ci­e­ta­te poa­te fi afec­ta­tă de zvo­nuri sau de ati­tu­di­nea ta in­tran­si­gen­tă. La Lu­na No­uă din 7 noi­em­brie e bine să iei de­ci­zia de a fa­ce eco­no­mii, din 16 vei fi in­tu­i­ti­vă și aple­ca­tă că­tre in­tros­pe­cție, iar la Lu­na Pli­nă din 23 noi­em­brie vei gă­si so­luția de a pu­ne ca­păt dia­lo­gu­ri­lor și dru­mu­ri­lor inu­ti­le.

TAUR (21 apri­lie-21 mai)

Ești ne­mu­lțu­mi­tă la lo­cul de mun­că și n­ar fi rău să abor­de­zi su­bi­ec­tul cu su­pe­ri­o­rii, ape­lând la mul­tă di­plo­mație. Din 7 noi­em­brie, ter­me­nii unui con­tract se mo­di­fi­că, apar noi aso­ciați sau chiar par­te­ne­rul de viață fa­ce o schim­ba­re ori vi­ne cu o iniția­ti­vă. În ju­rul mo­men­tu­lui de Lu­nă Pli­nă din 23, se vor ve­dea cel mai bine roa­de­le mun­cii ta­le și vei pri­vi si­tuația foar­te obi­ec­tiv. Acor­dă ate­nție să­nă­tății și unui re­gim ali­men­tar cât mai echi­li­brat!

GEMENI (22 mai-21 iu­nie)

Re­lați­i­le cu per­soa­na iu­bi­tă in­tră într­o pe­ri­oa­dă de ne­go­ci­eri; e mo­men­tul po­tri­vit pen­tru a­ți ex­pri­ma te­me­ri­le, îndoi­e­li­le, ast­fel încât par­te­ne­rul să înțe­le­a­gă că ai ne­voie să știi că te poți ba­za pe spri­ji­nul lui. Lu­na No­uă din 7 noi­em­brie îți ofe­ră po­si­bi­li­ta­tea de a re­zol­va o pro­ble­mă de să­nă­ta­te sau de a trăi și lu­cra în con­diții di­fe­ri­te. Înce­pând din 17, no­ro­cul tău se va da­to­ra aso­ci­e­ri­lor în ca­re in­tri și gri­jii cu ca­re îți păs­tre­zi câști­gu­ri­le.

RAC (22 iu­nie-22 iu­lie)

Vrei să te asi­guri că te poți ba­za pe anu­mi­te per­soa­ne, în așa fel încât re­pu­tația ta să nu su­fe­re mo­di­fi­cări. Din 7 noi­em­brie, are loc o schim­ba­re im­por­tan­tă în re­lația sen­ti­men­ta­lă, cu con­diția să vă ex­pri­mați de­o­po­tri­vă te­me­ri­le, iar în pre­aj­ma Lu­nii Pli­ne din 23 veți gă­si so­luți­i­le. Ju­pi­ter îți adu­ce un alt loc de mun­că, dar și o stare de să­nă­ta­te mult îmbu­nă­tăți­tă, cel puțin pen­tru un an de­acum înco­lo.

LEU (23 iu­lie-22 au­gust)

Lu­na No­uă din 7 adu­ce un nou înce­put în viața per­so­na­lă (un alt do­mi­ci­liu sau o no­uă pro­pri­e­ta­te, de exem­plu), cu con­diția să re­ne­go­ci­e­zi ter­me­nii unui par­te­ne­riat. Din 9 noi­em­brie, upi­ter va însu­fleți pu­ter­nic sec­to­rul iu­bi­rii și al co­pi­i­lor pen­tru un an de­acum înco­lo. Înce­pând din 17, pen­tru o lun­gă pe­ri­oa­dă vei avea un pu­ter­nic si­mț al da­to­ri­ei față de fa­mi­lie, tre­cut, lo­cu­ri­le na­ta­le. Vei fi mai sen­ti­men­ta­lă, dar și vul­ne­ra­bi­lă; înce­pe prin a­ți pro­te­ja să­nă­ta­tea!

FECIOARĂ (23 au­gust-21 sep­tem­brie)

Vei ana­li­za ni­ve­lul câști­gu­ri­lor de la înce­pu­tul lu­nii sep­tem­brie până în pre­zent și es­te po­si­bil să ajun­gi la con­clu­zia că niște cur­suri su­pli­men­ta­re te­ar avan­ta­ja pe vi­i­tor. Din 7 noi­em­brie, chiar es­te mo­men­tul po­tri­vit pen­tru in­stru­i­re, deși vei avea mai mul­te dru­muri de fă­cut. În ju­rul da­tei de 23, vei des­co­peri uti­li­ta­tea aces­tui de­mers, iar spre fi­na­lul lu­nii, îți poți fa­ce pla­nuri pe ter­men lung por­nind de la aces­te pre­mi­se. Es­te fa­vo­ri­za­tă achi­ziția unei lo­cu­i­nțe în ur­mă­to­rul an.

BA­LA­NȚĂ (22 sep­tem­brie-22 oc­tom­brie)

Re­lația cu par­te­ne­rul de viață sau co­la­bo­ra­to­rii se află pe lis­ta de pri­o­ri­tăți. Va tre­bui să re­nu­nți la con­fort pen­tru a lă­muri ca­re ți­e po­ziția, ce do­rești și ce ești (sau nu) dis­pu­să să faci pen­tru a vă re­gă­si fi­e­ca­re echi­li­brul. Lu­na No­uă din 7 noi­em­brie poa­te adu­ce o mo­di­fi­ca­re sa­la­ria­lă, dar și un pro­gram de re­la­xa­re ce­va mai re­dus. Pen­tru cel puțin un an de­acum înco­lo, te va avan­ta­ja ori­ce me­to­dă de îmbo­găți­re a ni­ve­lu­lui de cu­noști­nțe, iar ca­ri­e­ra va fi în prim­plan.

SĂ­GE­TĂ­TOR (22 noi­em­brie-20 de­cem­brie)

Fii cât mai des­chi­să dia­lo­gu­lui cu per­soa­na iu­bi­tă sau co­pi­ii și re­zis­tă ten­di­nței de a res­pin­ge bru­tal so­li­ci­tă­ri­le lor. Lu­na No­uă din 7 noi­em­brie va tre­zi toa­te gându­ri­le secrete și te­me­ri­le, mai ales pe ce­le le­ga­te de li­ber­ta­tea de mișca­re. Es­te bine să înce­pi un pro­ces de ac­cep­ta­re a emoți­i­lor și sen­ti­men­te­lor și de de­tașa­re față de tre­cut. Intra­rea lui Ju­pi­ter în sem­nul tău na­tal înce­pând din 9 noi­em­brie îți va da mul­tă încre­de­re în ti­ne.

CAPRICORN (21 de­cem­brie-19 ia­nua­rie)

Te poți gândi să îți schim­bi pro­fe­sia de­oa­re­ce nu îți mai ofe­ră si­gu­ra­nța ne­ce­sa­ră. Din 7 noi­em­brie vei fa­ce pla­nuri de îmbu­nă­tăți­re a si­tuați­ei ma­te­ria­le, ți­nând se­a­ma de chel­tu­i­e­li­le cam mari din ul­ti­ma vre­me. Vrei să aduci un su­flu nou in­clu­siv cer­cu­lui de pri­e­teni. În ur­mă­to­rul an și ju­mă­ta­te, te vei so­li­da­ri­za cu acți­u­ni­le par­te­ne­ru­lui sau îți poți gă­si pe­re­chea, da­că ești sin­gu­ră.Ju­pi­ter îți ofe­ră pro­te­cție în acti­vi­tăți­le secrete, dar și pu­te­re de re­cu­pe­ra­re du­pă si­tuații ne­plă­cu­te.

VĂRSĂTOR (20 ia­nua­rie-18 fe­brua­rie)

O per­soa­nă pe ca­re te ba­zai se află la dis­ta­nță și stă în pu­te­rea ta să rei­ei dia­lo­gul pen­tru a vă înțe­le­ge, având în ve­de­re că în ul­ti­me­le luni co­mu­ni­ca­rea voas­tră a fost di­fi­ci­lă. Lu­na No­uă din 7 noi­em­brie îți adu­ce opor­tu­ni­tăți în ca­ri­e­ră, dar cu prețul unui efort fi­zic ma­re. Cer­cul de pri­e­teni se ex­tin­de trep­tat și nu­i ex­clus să apa­ră noi ad­mi­ra­tori. Din 17 noi­em­brie vei avea mai mult de lu­cru. În ace­lași timp, va fi ne­ce­sar să­ți păs­tre­zi echi­li­brul emoți­o­nal și să ai gri­jă de să­nă­ta­te.

PEȘTI (19 fe­brua­rie-20 mar­tie)

Vei pur­ta un dia­log in­te­ri­or cu ti­ne însăți, pen­tru a­ți re­că­pă­ta încre­de­rea în pro­pri­i­le va­lori, pe ca­re ți se poa­te pă­rea că le pi­er­zi. E bine să­ți tem­pe­re­zi im­pul­sul de a răs­tur­na tot ce era im­por­tant pen­tru ti­ne și, prin­tre alte­le, de a nu chel­tui bani inu­til. Lu­na No­uă îți ofe­ră o altă per­spec­ti­vă asu­pra vi­eții, chiar și prin in­ter­me­di­ul unor stu­dii pe ca­re le ur­me­zi și al sfa­tu­ri­lor pe ca­re le pri­mești. Ca­ri­e­ra va înflori în anul ur­mă­tor, iar viața sen­ti­men­ta­lă va de­ve­ni trep­tat mai bo­ga­tă.

Ju­lia Ro­ber­ts, n. 28 oc­tom­brie 1967

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.