Cu mă­nuși

Femeia - - SUMAR - Da­na Ve­res­cu, psi­ho­log

Viața mea de bu­cu­rește­an­că pre­su­pu­ne pla­ni­fi­ca­rea is­cu­si­tă a de­pla­să­ri­lor din­tr­un loc într­altul. Sunt pre­pon­de­rent pi­e­ton, șo­fer une­ori și, foar­te rar, bi­ci­clis­tă, dar de timp li­ber. În toa­te aces­te ca­li­tăți, mă lo­vesc zil­nic de di­ver­se ne­ca­zuri mai mult sau mai puțin im­por­tan­te. Tran­spor­tul în co­mun încă la­să de do­rit, dar es­te to­tuși mo­da­li­ta­tea mea pre­fe­ra­tă de a ajun­ge din­tr­un loc în altul. Cu mași­na fac dru­muri ur­gen­te sau în zo­ne mai greu ac­ce­si­bi­le și oco­lesc cen­trul în tim­pul zi­lei. Iar bi­ci­cle­ta o fo­lo­sesc în spe­cial pen­tru re­la­xa­re și re­cu­nosc că mă tem să in­tru cu ea în tra­fic. Așa că, fi­ind o bună cu­nos­că­toa­re a mij­loa­ce­lor de tran­sport, aș avea câte­va mici su­ges­tii pen­tru toa­te ce­le trei ca­te­go­rii de mai sus.

Dra­gi șo­feri, dați me­reu, dar me­reu, pri­o­ri­ta­te pe tre­ce­rea de pi­e­toni. O sta­tis­ti­că tris­tă ara­tă că în Ro­mânia foar­te mul­te ac­ci­den­tări au loc pe tre­ce­ri­le de pi­e­toni și sunt cau­za­te de șo­feri ne­gli­je­nți. Es­te mai bine să mer­gi cu vi­te­ză re­du­să și să eviți cla­xo­na­rea, ea nu es­te de­cât o înju­ră­tu­ră mas­ca­tă. Toa­tă lu­mea are drep­tul să cir­cu­le, iar acor­da­rea pri­o­ri­tății, cal­mul și ele­ga­nța la vo­lan se vor tran­smi­te mai de­par­te altor șo­feri.

De ase­me­nea, nu ui­ta să sem­na­li­ze­zi atunci când schim­bi ben­zi­le sau di­re­cția de mers. E un gest de mi­ni­mă cur­toa­zie (ca să nu mai zic obli­ga­to­riu) față de șo­fe­rul din spa­te­le tău. Nu ui­ta că tre­ce­ri­le de pi­e­toni sunt, sau ar tre­bui să fie, sfin­te. Înce­ti­nește și oprește de­a bi­ne­lea când es­te ca­zul. Da­că te aju­tă, ima­gi­nea­ză­ți că cel sau cea ca­re tra­ver­se­a­ză fa­ce par­te din fa­mi­lia ta și tra­te­a­ză

Dra­gă bi­ci­clis­tu­le, co­boa­ră nea­pă­rat din șa când tra­ver­se­zi! Da­că vii în vi­te­ză și din­tr­un un­ghi mort, ni­ci­un șo­fer nu te poa­te ob­ser­va la timp. Da­că cir­cu­li pe tro­tuar, acor­dă pri­o­ri­ta­te în pri­mul rând pi­e­to­ni­lor. Tro­tua­rul es­te fă­cut pen­tru ei, nu pen­tru ti­ne, tu vii pe lo­cul doi în acest caz.

Da­că mer­gi prin parc și ai un co­pil cu ti­ne, tot pe bi­ci­cle­tă, ai gri­jă să fii me­reu în spa­te­le lui, pen­tru a­l su­pra­ve­ghea. Nu es­te în re­gu­lă să lași co­pi­lul să in­tre în oa­meni și să­i lo­ve­as­că… doar pen­tru că es­te mic. Din nou, pri­o­ri­ta­tea sunt me­reu pi­e­to­nii, nu tu.

Dra­gă pi­e­to­nu­le, prin­ci­pa­la ta gri­jă ar fi să res­pe­cți sem­ne­le de cir­cu­lație. Nu te arun­ca să tra­ver­se­zi ai­u­rea, nu ocu­pa spați­ul de lângă ușă în au­to­bu­ze și me­trou da­că nu co­bori la pri­ma, ce­de­a­ză lo­cul per­soa­ne­lor în vârstă în mij­loa­ce­le de tran­sport, nu arun­ca gu­noaie pe jos și înce­ar­că să vor­bești cât mai puțin la mo­bil pe stra­dă. Gri­ja față de cei­la­lți se ma­ni­fes­tă și prin res­pec­ta­rea spați­u­lui per­so­nal, chiar și cel au­di­tiv.

ace­le per­soa­ne ca și cum sunt din fa­mi­lie.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.