PRIVELIȘTI ATRĂGĂTOARE

Axa vi­zua­lă es­te foar­te im­por­tan­tă în ame­na­ja­rea gră­di­nii. Aflați din aces­te pa­gini cum ia naște­re și cum se ra­por­te­a­ză la ea spați­ul ver­de

Gradina Mea de Vis - - Sumar Martie -

Pu­tem ase­mă­na axa vi­zua­lă din gră­di­nă cu un și­rag de măr­ge­le, pe ca­re se re­mar­că punc­te de atra­cție suc­ce­si­ve. Ca li­nie me­dia­nă în gră­di­nă, axa vi­zua­lă înce­pe într-un loc un­de se află un punct de atra­cție și se ter­mi­nă cât mai de­par­te în spați­ul ver­de. În ar­hi­tec­tu­ra pei­sa­gis­ti­că, punc­tul fi­nal es­te de­nu­mit „vi­ew point“– un punct de atra­cție bi­ne înca­drat, am­pla­sat la mar­gi­nea gră­di­nii, plin de ra­fi­na­ment și ca­re atra­ge ga­ran­tat toa­te pri­vi­ri­le.

În gră­di­ni­le ce­le­bre, axe­le vi­zua­le nu pot lip­si din ame­na­ja­re. Exem­ple cu­nos­cu­te sunt gră­di­ni­le cas­te­le­lor fai­moa­se din ca­pi­ta­le­le eu­ro­pe­ne. Da­to­ri­tă axei vi­zua­le, spați­i­le di­fe­ri­te ale gră­di­nii sunt îmbi­na­te ar­mo­ni­os une­le cu alte­le și per­mit, în ace­lași timp, pri­vi­ri­lor să alu­ne­ce până în de­păr­ta­re. Ce­ea ce poa­te fi cre­at în ma­ri­le gră­dini poa­te fi tran­spus în re­a­li­ta­te și în spați­i­le ver­zi din gră­di­ni­le per­so­na­le. Un bun punct de por­ni­re pot fi trep­te­le, poar­ta de la in­tra­re, o alee sau un loc de re­la­xa­re. Axa vi­zua­lă tre­bu­ie să se ter­mi­ne cât mai de­par­te în gră­di­nă sau chiar să fa­că tre­ce­rea în mod flu­id spre pei­sa­jul din jur. Alei­le de­ja ame­na­ja­te din gră­di­nă pot fi in­te­gra­te fă­ră pro­ble­me în axă sau pot fi chiar tran­sfor­ma­te în axa prin­ci­pa­lă. Ele­men­te­le

de­co­ra­ti­ve ale ame­na­jă­rii, cum sunt bor­du­ri­le cu flori, an­ca­dra­men­te­le tăia­te în for­me ge­o­me­tri­ce, co­pa­cii mici sau co­pă­ceii de sal­cie (Sa­lix) și ar­bo­re­le Ca­tal­pa, pun în va­loa­re li­nia me­dia­nă din gră­di­nă. Bol­ta înver­zi­tă cu tran­da­firi, cle­ma­ti­te și ha­mei cre­e­a­ză un ca­dru splen­did. Axe­le vi­zua­le ame­na­ja­te si­me­tric și clar au un as­pect cla­sic și ele­gant. Dim­po­tri­vă, axa vi­zua­lă al că­rei ca­păt nu se ve­de di­rect, ci abia du­pă câte­va co­ti­turi as­cun­se în spa­te­le tu­fe­lor și ar­buști­lor ge­ne­roși se po­tri­vește foar­te bi­ne în gră­di­ni­le ro­man­ti­ce, ame­na­ja­te în stil en­gle­zesc, ca­re pun ac­cent pe na­tu­ra­lețe și pe crește­rea nes­tin­ghe­ri­tă a plan­te­lor, con­form cu pro­pria spe­ci­fi­ci­ta­te.

Ca­pă­tul axei tre­bu­ie să fie ame­na­jat cât mai im­pre­si­o­nant și mai di­na­mic, mai ales da­că poa­te fi vă­zut de la dis­ta­nță! În fun­cție de da­te­le gră­di­nii și de gus­tu­ri­le per­so­na­le, aces­ta poa­te fi ma­re sau mic și poa­te con­sta din­tr-un loc de re­la­xa­re, o sta­tue­tă atrăgătoare sau un joc cu apă. Alte ele­men­te po­tri­vi­te pen­tru acest loc sunt o ban­că fru­moa­să, o bol­tă sau un ar­bust apar­te, ca­re im­pre­si­o­nea­ză prin for­mă sau prin cu­loa­rea frun­ze­lor. Cu cât ele­men­tul ales ie­se mai ușor în evi­de­nță, cu atât mai reuși­tă va fi ame­na­ja­rea!

Ban­ca as­cun­să din pia­tră de la ca­pă­tul aleii șer­pu­i­te de ga­zon abia aște­ap­tă să fie des­co­pe­ri­tă. Axa vi­zua­lă cre­a­tă ast­fel se po­tri­vește cu sti­lul ro­man­tic de ame­na­ja­re, în ca­re nu se ve­de to­tul de la pri­ma pri­vi­re

3

1 Tre­ce­ri­le în alt spațiu pot fi mar­ca­te cu aju­to­rul unor gar­duri vii înal­te în ca­re se de­cu­pe­a­ză o tre­ce­re. Pri­vi­ri­le sunt ori­en­ta­te ast­fel spre pă­rul cu frun­ze ca de sal­cie (Py­rus sa­li­ci­fo­lia). 2 Că­ra­rea dre­ap­tă ca­re du­ce spre ca­să es­te înca­dra­tă de mul­te sfe­re mici de ci­mișir. În lo­cul ci­miși­ru­lui pu­teți plan­ta mirt sau ti­să. Sfe­re­le flo­ra­le ale ce­pei de­co­ra­ti­ve con­ti­nuă jo­cul de for­me.

3 Bo­lți­le ro­tun­ji­te din car­pen sau ti­să se­a­mă­nă cu niște po­rți și in­vi­tă oas­peții înăun­tru. În spa­te se află un mic loc de re­la­xa­re fe­rit și con­for­ta­bil, ame­na­jat pe o su­pra­față din pi­e­triș

Gra­nițe­le de­vin mai flu­i­de și me­di­ul încon­ju­ră­tor es­te in­te­grat ele­gant în gră­di­nă, ast­fel încât ace­as­ta de­vi­ne și mai ge­ne­roa­să. La­le­le­le co­lo­ra­te învi­o­re­a­ză și ori­en­te­a­ză pri­vi­ri­le, acom­pa­ni­in­du-le de-a lun­gul aleii la­te de ga­zon, ca­re tre­ce pe sub o bol­tă și du­ce spre ban­ca de la mar­gi­nea gră­di­nii. Sunt ide­a­le te­re­nu­ri­le si­tua­te la mar­gi­nea lo­ca­li­tăți­lor sau lângă un câmp cu ve­de­re la un pei­saj

1

2

1

1 Ale­ea pa­re să dis­pa­ră în mod mis­te­ri­os du­pă ur­mă­toa­rea co­ti­tu­ră, pen­tru a con­du­ce spre un spațiu ne­cu­nos­cut. Acest tip de ame­na­ja­re tre­zește cu­ri­o­zi­ta­tea. În tim­pul plim­bă­ri­lor, pri­vi­ri­le sunt atra­se de plan­te­le fru­moa­se din stra­turi. 2 Lo­cul de re­la­xa­re din fun­dal pa­re pri­mi­tor, dar cum se ajun­ge aco­lo? Plan­te­le de înă­lți­me me­die împi­e­di­că ac­ce­sul di­rect. Oco­li­rea lor du­ce la des­co­pe­ri­rea altor punc­te de atra­cție, ca­re alt­fel ar fi ră­mas in­vi­zi­bi­le.

3 Ascun­ză­toa­re ro­man­ti­că: ale­ea șer­pu­i­tă din da­le din be­ton du­ce spre ma­sa si­tua­tă sub bol­ta aco­pe­ri­tă de tran­da­fi­rul ram­bler ‘Bob­by Ja­mes’. Axa vi­zua­lă și cea a că­ră­rii nu sunt iden­ti­ce, dar acest lu­cru cre­e­a­ză di­na­mism în gră­di­nă și fa­ce ca ace­as­ta să ca­pe­te un aer atră­gă­tor

3

2

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.