START TIMPURIU

Pen­tru a de­van­sa re­col­ta cu câte­va săp­tă­mâni, le­gu­me­le sen­si­bi­le tre­bu­ie pro­te­ja­te de frig și de dău­nă­tori cu fo­lii sau cu pla­se tex­ti­le

Gradina Mea de Vis - - Sumar Martie -

Fo­lia și pla­sa din ma­te­rial tex­til fac par­te din do­ta­rea de ba­ză din grădina de le­gu­me. Ci­ne cu­noaște avan­ta­je­le și de­za­van­ta­je­le di­fe­ri­te­lor ma­te­ria­le le poa­te fo­lo­si cu in­te­li­ge­nță, pen­tru a de­van­sa se­mă­nă­tu­ri­le și plan­tă­ri­le cu până la pa­tru săp­tă­mâni și pen­tru a asi­gu­ra o recoltă bogată.

Fo­lia de gră­di­nă con­stă din­tr-o țe­să­tu­ră fi­nă și re­zis­ten­tă la in­tem­pe­rii, din fi­bre acri­li­ce. Ri­di­chi­le, sa­la­ta și mor­co­vii re­zis­tă sub fo­lie la tem­pe­ra­turi de până la -5 °C și nu înghe­ață. Țe­să­tu­ra per­me­a­bi­lă la lu­mi­nă și ex­trem de ușoa­ră nu se întin­de și se ru­pe des­tul de ușor. De ace­ea tre­bu­ie ampla­sa­tă cât mai le­jer, pen­tru ca sub ea să se poa­tă dez­vol­ta în voie chiar și le­gu­me­le mai înal­te, cum sunt gu­li­i­le și ce­a­pa. Re­gu­la de ba­ză: la un strat lat de 1,20 m, fo­lia tre­bu­ie să ai­bă o lăți­me de mi­ni­mum 2 m. Fo­lia mai groa­să, de iar­nă, izo­le­a­ză mai bi­ne, dar nu la­să să tre­a­că prea mul­tă lu­mi­nă și nu prea se re­co­man­dă în ca­zul cul­tu­ri­lor de spa­nac sau de ru­co­la, pen­tru că, în lip­sa lu­mi­nii, plan­te­le înma­ga­zi­nea­ză prea mu­lți ni­trați. Pen­tru a pro­te­ja plan­te­le în mod efi­ci­ent în tim­pul unei pe­ri­oa­de

de ger pu­ter­nic, stra­tul se aco­pe­ră cu două fo­lii nor­ma­le. Fo­lia su­pe­ri­oa­ră se înde­păr­te­a­ză însă cât mai cu­rând.

Pla­se­le de pro­te­cție pot avea ochi­uri de di­fe­ri­te di­men­si­uni. Pen­tru a împi­e­di­ca ata­cul mus­cu­liței de var­ză, de mor­co­vi sau de ce­a­pă, es­te de ajuns o pla­să cu ochi­uri de 1,4 mm. Pen­tru ca la plan­te să nu ajun­gă pă­du­chii și pu­ri­cii mi­nus­cu­li, ochi­u­ri­le tre­bu­ie să fie de ma­xi­mum 0,8 mm. Cu cât ochi­u­ri­le sunt mai mici, cu atât mai efi­ci­en­tă es­te pro­te­cția con­tra fri­gu­lui și cu atât mai re­pe­de se acu­mu­le­a­ză ae­rul cald. Anu­mi­te soi­uri ca­re se cul­ti­vă de­vre­me su­por­tă însă foar­te greu tem­pe­ra­tu­ri­le de pes­te 22-25 °C. Iar la ma­ză­re și la fa­so­le, pla­sa tre­bu­ie înde­păr­ta­tă când plan­te­le încep să înflo­re­as­că, pen­tru a nu împi­e­di­ca po­le­ni­za­rea flo­ri­lor de in­sec­te.

Tu­ne­lu­ri­le mo­bi­le din fo­lie re­pre­zin­tă o alter­na­ti­vă prac­ti­că a stra­tu­lui timpuriu. Da­to­ri­tă ma­rii per­me­a­bi­li­tăți la lu­mi­nă, so­lul se încăl­zește ra­pid pri­mă­va­ra. Izo­la­rea re­du­să are și de­za­van­ta­je: în zi­le­le înso­ri­te, tu­ne­lul se încin­ge re­pe­de până la pes­te 40 °C și se pro­duc ar­suri ale frun­ze­lor. Osci­lați­i­le mari de tem­pe­ra­tu­ră între zi și noap­te duc la for­ma­rea con­den­su­lui și pot apă­rea ci­u­perci. Când cum­pă­rați un tu­nel, aveți gri­jă să ai­bă po­si­bi­li­tăți bu­ne de ae­ri­si­re. Da­că vreți doar să aco­pe­riți tem­po­rar stra­tu­ri­le, ale­geți fo­lie cu găuri!

Pen­tru a cu­le­ge frun­ze proas­pe­te cât mai de­vre­me, aveți ne­voie de un strat timpuriu sau de un so­lar de di­men­si­uni mici

Sa­la­ta și gu­li­i­le pot fi plan­ta­te afa­ră de la sfârși­tul lui fe­brua­rie. Plan­te­le pot fi pro­te­ja­te în no­pți­le și zi­le­le încă reci cu aju­to­rul unei fo­lii tex­ti­le per­me­a­bi­le la lu­mi­nă și la aer. Din mar­tie, când zi­le­le de­vin lun­gi și mai cal­de, pro­te­cția se înde­păr­te­a­ză în tim­pul zi­lei. Alt­fel frun­ze­lor le va fi prea cald sub fo­lie și își vor pi­er­de pros­peți­mea

La­da de cul­tu­ră ocu­pă puțin loc pe per­vaz și es­te per­fec­tă pen­tru cul­ti­va­rea ră­sa­du­ri­lor de le­gu­me ca­re nu au ne­voie de căl­du­ră, cum sunt var­za și ma­ză­rea. În zi­le­le cu vre­me blândă, ca­pa­cul din sti­clă se ri­di­că, pen­tru a că­li plăn­tuțe­le

Pla­se­le de pro­te­cție sunt du­ra­bi­le și pot fi fo­lo­si­te mu­lți ani la rând. Țe­să­tu­ra cu ochi­uri mici împi­e­di­că ata­cul dău­nă­to­ri­lor (pă­du­chi, mus­cu­lițe sau mo­lii). Ro­ua și chi­ci­u­ra dau naște­re unui strat izo­lant sub pla­să, așa că tem­pe­ra­tu­ra sca­de lent. Tu­ne­lul con­stru­it din fo­lie întin­să pes­te ar­curi din me­tal sau din plas­tic, am­pla­sa­te la in­ter­va­le de 45 cm, es­te ușor de re­a­li­zat și nu cos­tă mult. Din lu­na mai, du­pă ce cu­le­geți le­gu­me­le tim­pu­rii, pu­teți cul­ti­va aici ar­dei și vi­ne­te

În stra­tul înă­lțat zi­dit, tem­pe­ra­tu­ra so­lu­lui are cu 5-8 gra­de mai mult de­cât în res­tul gră­di­nii, da­to­ri­tă căl­du­rii de­ga­ja­te de pi­e­tre. Cul­tu­ri­le tim­pu­rii se simt ex­ce­lent aici

Gu­li­i­le tim­pu­rii se pot plan­ta din fe­brua­rie în stra­tul timpuriu sau sub fo­lie. ‘Express For­cer’ fa­ce bul­bi ze­moși, cu coa­jă su­bți­re, chiar și la tem­pe­ra­turi mici

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.