ALIMENTAȚIE ECHILIBRATĂ

Expe­rții în me­di­ci­nă na­tu­ris­tă afir­mă că cei ca­re vor să-și îmbu­nă­tățe­as­că sta­rea de bi­ne tre­bu­ie să con­su­me zil­nic cât mai mul­te fruc­te și le­gu­me

Gradina Mea de Vis - - Sumar Martie -

Sun­teți de­se­ori obo­siți și fă­ră ener­gie sau ră­ciți? În ca­zul unor ast­fel de tul­bu­rări ale stă­rii de bi­ne, con­form me­di­ci­nii na­tu­ris­te, or­ga­nis­mul es­te mult prea acid. Re­me­di­ul es­te o schim­ba­re a ali­men­tați­ei.

Se știe de­ja, chiar da­că exis­tă cri­tici ai aces­tei te­o­rii, că me­ta­bo­lis­mul nor­mal du­ce la apa­riția aci­zi­lor în corp. Prin alimentație, noi ab­sor­bim și alți aci­zi. Însă cor­pul fun­cți­o­nea­ză cel mai bi­ne la o va­loa­re sta­bi­lă a pH-ului. De ace­ea, în caz de de­ze­chi­li­bru, fa­ce apel la di­fe­ri­te me­ca­nis­me de re­gla­re. Sub­sta­nțe­le ba­zi­ce, în spe­cial sub­sta­nțe­le mi­ne­ra­le, neu­tra­li­ze­a­ză aci­zii din corp. În plus, prin ae­rul ex­pi­rat, prin tran­spi­rație și prin uri­nă, noi eli­mi­năm în mod re­gu­lat aci­zi.

Da­că acest lu­cru nu es­te de ajuns, expe­rții în me­di­ci­nă na­tu­ris­tă su­sțin că aci­zii în ex­ces ajung în țe­su­tul con­junc­tiv și în închei­e­turi, un­de se înma­ga­zi­nea­ză. Con­se­ci­nțe po­si­bi­le sunt sta­rea de obo­se­a­lă, du­re­ri­le mus­cu­la­re, ale închei­e­tu­ri­lor și du­re­ri­le de cap, sen­si­bi­li­ta­tea la in­fe­cți­i­le sau ar­su­ri­le gas­tri­ce. Mai mult, de­ze­chi­li­brul din­tre aci­zi și ba­ze sti­mu­le­a­ză apa­riția os­te­o­po­ro­zei, de­oa­re­ce or­ga­nis­mul, în efor­tul său de a gă­si echi­li­brul, fo­lo­sește mi­ne­ra­le­le din oa­se.

Pen­tru a res­ta­bi­li echi­li­brul din­tre aci­zi și ba­ze în or­ga­nism, na­tu­riștii pun ma­re ac­cent pe o alimentație co­rec­tă, ca­re tre­bu­ie să înce­a­pă cu o cu­ră de mai mul­te săp­tă­mâni. Re­co­man­da­rea lor es­te să in­clu­deți zil­nic în alimentație 70 până la 80% ali­men­te ba­zi­ce. Es­te vor­ba des­pre ali­men­te ve­ge­ta­le bo­ga­te în sub­sta­nțe mi­ne­ra­le, cum sunt le­gu­me­le, sa­la­ta și fruc­te­le. Se pa­re că și fruc­te­le cu gust acru acți­o­nea­ză ca o ba­ză pen­tru corp. Ver­dețu­ri­le proas­pe­te sunt o com­ple­ta­re ex­ce­len­tă a me­ni­u­lui zil­nic. În plus, pu­teți com­ple­ta ali­men­tația cu aju­to­rul pre­pa­ra­te­lor ba­zi­ce. Car­nea, pește­le, me­ze­lu­ri­le, pro­du­se­le lac­ta­te și ce­le de pa­ti­se­rie se des­com­pun în aci­zi și de ace­ea tre­bu­ie să re­pre­zin­te doar 20 până la 30% din ali­men­te­le zil­ni­ce. Evi­tați în între­gi­me dul­ci­u­ri­le, pro­du­se­le din făi­nă al­bă și al­coo­lul.

Mișca­rea în aer li­ber es­te foar­te im­por­tan­tă pen­tru a eli­mi­na, prin res­pi­rație, aci­zii. Foar­te efi­ci­en­tă es­te o ac­ti­vi­ta­te spor­ti­vă car­dio, ca­re vă fa­ce să tran­spi­rați, de­oa­re­ce sub­sta­nțe­le aci­de pot fi eli­mi­na­te ușor prin pi­e­le. O altă po­si­bi­li­ta­te de a tran­spi­ra es­te să mer­geți re­gu­lat la sau­nă.

Fi­ca­tul are ne­voie de cea mai ma­re ate­nție, de­oa­re­ce el es­te cel ca­re se asi­gu­ră că sânge­le nos­tru nu de­vi­ne „ acid“. Ali­men­te­le ca­re co­nțin ta­ni­nuri (și ca­re au un gust amă­rui), cum sunt sa­la­ta ver­de, ru­co­la, an­di­ve­le, an­ghi­na­rea, var­za de Bru­xel­les și broc­co­li, su­sțin ac­ti­vi­ta­tea aces­tui or­gan.

Ali­men­te­le bo­ga­te în sub­sta­nțe mi­ne­ra­le, cum sunt var­za, mor­co­vii, fa­so­lea, ră­dă­ci­noa­se­le și alte le­gu­me, neu­tra­li­ze­a­ză aci­zii dău­nă­tori ca­re iau naște­re în corp

Spa­na­cul fa­ce par­te din­tre le­gu­me­le ca­re ar tre­bui in­clu­se cât mai frec­vent în me­niu. Es­te bo­gat în clo­ro­fi­lă, im­por­tan­tă pen­tru apor­tul ba­zic în or­ga­nism. În plus, co­nți­ne și mul­te vi­ta­mi­ne și sub­sta­nțe mi­ne­ra­le, cum sunt po­ta­si­ul, cal­ci­ul și mag­ne­zi­ul

4 5 6 7 9 8 10 11

1 Oțe­tul de me­re are gust acru, dar în corp, du­pă ce es­te me­ta­bo­li­zat, dă naște­re unor sub­sta­nțe ba­zi­ce. Poa­te chiar să ame­li­o­re­ze ar­su­ri­le gas­tri­ce. Di­zol­vați o lin­gu­riță într-un pa­har de apă. 2 O sur­să bu­nă de vi­ta­mi­na K es­te var­za de Bru­xel­les....

1

3

2

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.