ANOTIMPUL POMILOR ÎN FLOARE

Po­mii înflo­riți con­fe­ră ori­că­rei gră­dini un aer de basm. Chiar și pe un te­ren mic pot crește un pom fruc­ti­fer sau un co­pac ca­re fac flori fer­me­că­toa­re pri­mă­va­ra

Gradina Mea de Vis - - Sumar Martie -

Co­paci cu flori atrăgătoare

Nu doar po­mii fruc­ti­feri încântă prin flo­ri­le lor splen­di­de, de pri­mă­va­ră. Exis­tă și alți co­paci ca­re se împo­do­besc, la înce­pu­tul se­zo­nu­lui, cu flori ca­re atrag toa­te pri­vi­ri­le. Un exem­plu în acest sens es­te ar­bo­re­le lui Iu­da (5) (Cer­cis ca­na­den­sis), ca­re se aco­pe­ră de flori de un roz in­tens, ca­re apar di­rect pe cren­gi și pe tul­pini, fă­ră co­dițe. Al doi­lea exem­plu es­te cel al mag­no­li­i­lor (6). Exis­tă mul­te va­ri­e­tăți ale aces­tui ar­bo­re ori­gi­nar din Ame­ri­ca de Nord. Da­că spați­ul pe ca­re-l aveți la dis­po­ziție es­te mic, atunci ale­geți un soi de di­men­si­uni re­du­se. Mag­no­lia la­lea, de exem­plu, crește lent și încântă prin flo­ri­le mari, în di­fe­ri­te nua­nțe de roz.

1

1 Ci­reșul de­co­ra­tiv (Pru­nus ser­ru­la­ta) es­te unul din­tre cei mai fru­moși co­paci cu flori din lu­me. Far­me­cul lui se da­to­re­a­ză fap­tu­lui că flo­ri­le apar înain­tea frun­ze­lor, sunt de­se și nu­me­roa­se și dau sen­zația că cren­gi­le sunt nin­se. 2 Mă­rul (Ma­lus...

4 Cai­sul (Pru­nus ar­me­nia­ca) es­te un pom mai pre­te­nți­os, însă da­că aveți un loc înso­rit și su­fi­ci­ent de ge­ne­ros în gră­di­nă, cai­sul vă va răs­plă­ti, pri­mă­va­ra, cu flo­ri­le al­be, ușor par­fu­ma­te. Va­ra, po­mul se um­ple de fruc­te dulci și aro­ma­te. 4

3 Pi­er­si­cul (Pru­nus per­si­ca) fa­ce flori de un roz de­li­cat, pe cren­gi grați­oa­se. Aspec­tul ge­ne­ral es­te de­li­cat și mul­te soi­uri își păs­tre­a­ză di­men­si­u­ni­le re­du­se chiar și la bă­trânețe. 3

5

6

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.