COVOARE ALBASTRE

La înce­pu­tul lui mar­tie, par­cu­ri­le, pă­du­ri­le și gră­di­ni­le ca­pă­tă o no­tă de­li­ca­tă și al­bas­tră da­to­ri­tă aces­tor flori mici și neînfri­ca­te. Vi­o­re­le­le re­pre­zin­tă o îmbo­găți­re pen­tru ori­ce gră­di­nă

Gradina Mea de Vis - - Sumar Martie -

La înce­pu­tul lui mar­tie, pa­jiști­le ge­ne­roa­se din par­curi se um­plu de covoare de flori albastre. Es­te vor­ba des­pre vi­o­re­le (Scil­la), o spe­cie bul­boa­să ori­gi­na­ră din Eu­ro­pa și nor­dul Asi­ei. Plan­ta de­li­ca­tă ră­sa­re la sfârși­tul ier­nii și su­por­tă foar­te bi­ne tem­pe­ra­tu­ri­le scă­zu­te și chiar și ul­ti­me­le res­turi de ză­pa­dă. Ara­tă bi­ne și în va­ză, dar în lo­cu­i­nță are ne­voie de un loc ră­co­ros, alt­fel flo­ri­le se vește­jesc foar­te re­pe­de.

Bul­bii de vi­o­re­le se plan­te­a­ză toam­na, într-un loc des­chis din gră­di­nă, de pre­fe­ri­nță am­pla­sat lângă ar­buști sau co­paci. Înain­te de plan­ta­rea bul­bi­lor afânați în pro­fun­zi­me so­lul. Pă­mântul tre­bu­ie să fie bo­gat în hu­mus și ușor umed. Încor­po­rați în su­pra­fața ale­a­să doi pumni de îngrășă­mânt com­plex. Bul­bii se am­pla­se­a­ză la o adânci­me de 10 cm și la in­ter­va­le de 7-10 cm, apoi se aco­pe­ră cu pă­mânt. Du­pă plan­ta­re udați bi­ne stra­tul.

Flo­ri­le de­li­ca­te nu de­pășesc 10-15 cm înă­lți­me. Mai întâi apar frun­ze­le as­cuți­te, ca­re stră­pung stra­tul de frun­ze moar­te. Du­pă câte­va zi­le apar și bo­bo­cii, înși­ru­iți pe ti­ja su­bți­re. La noi în țară, vi­o­re­le­le înflo­resc în pri­me­le săp­tă­mâni ale lu­nii mar­tie, în fun­cție de vre­me. Flo­ri­le nu du­re­a­ză mult, ma­xi­mum 10 zi­le, dar încântă prin pros­peți­me și mai ales prin al­bas­trul in­tens. Din­tr-un bulb se dez­vol­tă cel mult trei tul­pini cu flori. Da­că vi­o­re­le­le sunt lă­sa­te în pa­ce, se vor re­pro­du­ce ra­pid în strat, prin bul­bi­li sau prin răs­pândi­rea se­mi­nțe­lor. Nu au ne­voie de ni­ci­un fel de îngri­ji­re, tre­bu­ie doar să nu plan­tați alte spe­cii în ace­lași strat și să nu să­pați pă­mântul. În câți­va ani veți avea în gră­di­nă un mi­nu­nat co­vor al­bas­tru.

Vi­o­re­le­le (Scil­la) se simt ex­ce­lent într-un sol umed și bo­gat în hu­mus. Bul­bii nu tre­bu­ie dez­gro­pați toam­na și re­plan­tați pri­mă­va­ra. Ei ră­mân în ace­lași loc, un­de se înmu­lțesc de-a lun­gul ani­lor. Vi­o­re­le­le nu au ne­voie de îngri­ji­re. Tre­bu­ie doar să fie...

Flo­ri­le albastre și de­li­ca­te sunt de fapt foar­te re­zis­ten­te la frig și in­tem­pe­rii. Aces­te plan­te bul­boa­se de pri­mă­va­ră se simt ex­ce­lent în pă­duri, un­de so­lul es­te umed. Va­ri­e­tăți­le cu flori al­be sunt ra­re, iar co­le­cți­o­na­rii le iu­besc

Coșu­lețul împle­tit es­te su­fi­ci­ent de ma­re pen­tru a adă­pos­ti mai mu­lți bul­bi de vi­o­re­le. Aran­ja­men­tul rus­tic ara­tă bi­ne pe te­ra­să sau pe bal­con

De 1 sau 8 Mar­tie, bu­chețe­le­le de vi­o­re­le sunt un ca­dou mi­nu­nat pen­tru fe­mei­le din viața dvs.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.