CIMIȘIRUL POA­TE FI REANIMAT

Da­to­ri­tă făi­nii de al­ge, tăi­e­ri­lor efec­tua­te cu înțe­lep­ci­u­ne și răb­dă­rii, gar­du­ri­le vii din ci­mișir și exem­pla­re­le in­di­vi­dua­le ale plan­tei își pot me­nți­ne să­nă­ta­tea mult timp. Infor­mați­i­le spe­cia­liști­lor le pot fi de fo­los gră­di­na­ri­lor ama­tori

Gradina Mea de Vis - - Sumar Martie -

Mu­lți gră­di­nari se plâng, în ul­ti­ma vre­me, de fap­tul că cimișirul es­te ata­cat de bo­li gra­ve, ca­re duc la că­de­rea frun­ze­lor și une­ori chiar la moar­tea plan­te­lor. Plan­te­le che­le ara­tă trist și gră­di­na­rii ama­tori nu știu cum să le tra­te­ze, așa că de mul­te ori le înde­păr­te­a­ză com­plet din gră­di­nă, înlo­cu­in­du-le cu alte plan­te veșnic ver­zi. Ci­u­per­ca ce de­ter­mi­nă moar­tea lăs­ta­ri­lor, ca­re poar­tă nu­me­le de Cy­lin­dro­cla­di­um bu­xi­co­la, poa­te fa­ce ca în de­curs de câte­va zi­le ar­buștii să-și piar­dă com­plet frun­ze­le. Da­că ob­ser­vați că gar­dul viu din ci­mișir sau exem­pla­re­le in­di­vi­dua­le pre­zin­tă zo­ne ma­ro sau che­le, tre­bu­ie să luați ime­diat mă­suri de com­ba­te­re a bo­li­lor. Mu­lți gră­di­nari fo­lo­sesc făi­nă de pia­tră, îngrășă­min­te spe­cia­le sau îngrășă­min­te flu­i­de uti­li­za­te în cul­tu­ra bio a viței-de-vie, pe ba­ză de ami­noa­ci­zi. Însă aces­te sub­sta­nțe duc doar la o ușoa­ră ame­li­o­ra­re și nu la vin­de­ca­rea com­ple­tă a plan­te­lor. Gră­di­na­rii pro­fe­si­o­niști sau cei ca­re au o ex­pe­ri­e­nță foar­te ma­re cu cimișirul re­co­man­dă tra­ta­rea aces­tei plan­te cu aju­to­rul făi­nii de al­ge, ca­re se pre­sa­ră pes­te plan­te. Făi­na de al­ge se apli­că pes­te plan­te pri­mă­va­ra, într-o zi fă­ră ploaie. În pri­mă­va­ra ur­mă­toa­re veți ob­ser­va că plan­te­le ata­ca­te de bo­li înmu­gu­resc din nou. Așa că atunci când ob­ser­vați că ci­u­per­ca ata­că ia­răși cimișirul, fo­lo­siți din nou făi­nă de al­ge. Cu tim­pul, ci­u­per­ca va dis­pă­rea din gră­di­nă, iar plan­te­le vor re­ve­ni la o for­mă bu­nă. Tra­tați toa­te

exem­pla­re­le de ci­mișir ata­ca­te de ci­u­per­ca Cy­lin­dro­cla­di­um cu făi­nă de al­ge. Chiar da­că plan­te­le nu se vin­de­că ime­diat, con­ti­nuați tra­ta­men­tul cu per­se­ve­re­nță. Veți ve­dea că și ce­le mai bol­na­ve exem­pla­re își vor re­ve­ni du­pă 3-4 ani. De ase­me­nea, es­te bi­ne să pul­ve­ri­zați făi­nă de al­ge pe toa­te exem­pla­re­le de ci­mișir, chiar și pe ce­le să­nă­toa­se, de pre­fe­ri­nță la înce­pu­tul lu­nii mai. Da­că du­pă câte­va zi­le de la tra­ta­ment va plo­ua, es­te cu atât mai bi­ne: făi­na de al­ge se va scur­ge com­plet în in­te­ri­o­rul ar­buști­lor și-i va pro­te­ja. Cu tim­pul veți ob­ser­va că cimișirul tra­tat ast­fel va fa­ce frun­ze foar­te să­nă­toa­se, de un ver­de in­tens și întu­ne­cat. Chiar da­că ci­u­per­ca va încer­ca în lu­ni­le de va­ră să ata­ce din nou gar­du­ri­le vii sau ar­buștii tăiați în for­mă, nu dis­pe­rați. Tra­tați în con­ti­nua­re plan­te­le cu făi­nă de al­ge, având răb­da­re. Da­că cimișirul es­te tra­tat, ci­u­per­ca nu va pu­tea să ata­ce de­cât frun­ze­le ti­ne­re și vârfu­ri­le lun­gi de 2-3 cm ale lăs­ta­ri­lor, ca­re încă nu au fost întă­ri­te și imu­ni­za­te de tra­ta­ment. Ci­u­per­ca își va opri înain­ta­rea la frun­ze­le pe ca­re se mai află încă un strat fin de făi­nă.

Frun­ze­le ata­ca­te pot fi tăia­te sau scu­tu­ra­te când se usu­că, iar lăs­ta­rii ră­niți, fi­ind de di­men­si­uni mici, vor fi înlo­cu­iți ra­pid de alții noi. Du­pă tăi­e­rea din fe­brua­rie și mar­tie, lo­cu­ri­le afec­ta­te nu vor mai fi vi­zi­bi­le.

În fo­to­gra­fi­i­le din pa­gi­ni­le de mai sus pu­teți ve­dea ar­buști bol­na­vi în 2013 ca­re, în de­cur­sul ani­lor ce au ur­mat, au fost tra­tați cu făi­nă de al­ge în mod con­sec­vent și du­ra­bil. Du­pă 3-4 ani de lup­tă cu bo­li­le cau­za­te de ci­u­perci, ei și-au re­că­pă­tat să­nă­ta­tea. Aces­te ex­pe­ri­e­nțe ale gră­di­na­ri­lor pro­fe­si­o­niști do­ve­desc pu­bli­cu­lui larg că cimișirul nu tre­bu­ie nea­pă­rat înde­păr­tat din gră­di­nă du­pă ce s-a îmbol­nă­vit. Tra­tat cu răb­da­re și con­sec­vență, el poa­te re­ve­ni la o for­mă ex­ce­len­tă. În plus, re­me­di­ul es­te sim­plu, chiar da­că puțin cu­nos­cut: făi­na de al­ge. Ace­as­ta con­stă din al­ge roșii mă­ci­na­te mă­runt, ca­re au un co­nți­nut foar­te ma­re de car­bo­nat de cal­ciu, de apro­xi­ma­tiv 80%. Făi­na de al­ge es­te un pro­dus pur bi­o­lo­gic, cre­at pen­tru îmbu­nă­tăți­rea so­lu­lui și pen­tru pro­te­cția plan­te­lor, dar poa­te fi fo­lo­sit și ca îngrășă­mânt.

Es­te im­por­tant de reți­nut că tra­ta­men­tul ci­miși­ru­lui bol­nav poa­te du­ra până la 3-4 ani. Chiar da­că în acest timp nu ob­ser­vați îmbu­nă­tățiri con­sis­ten­te, tre­bu­ie să aveți răb­da­re și să apli­cați tra­ta­men­tul în con­ti­nua­re. Es­te bi­ne de ști­ut că plan­te­le pro­te­ja­te cu făi­nă de al­ge de­vin re­zis­ten­te și împo­tri­va dău­nă­to­ru­lui spe­ci­fic ci­miși­ru­lui, ale că­rui lar­ve pot dis­tru­ge gar­duri vii de di­men­si­uni con­si­de­ra­bi­le. La fel ca în ca­zul ci­u­per­cii Cy­lin­dro­cla­di­um, dău­nă­to­rul nu se poa­te atin­ge de frun­ze­le tra­ta­te cu făi­nă de al­ge. Chiar da­că dău­nă­to­rul își de­pu­ne une­ori ouă­le în in­te­ri­o­rul ar­buști­lor, din aces­tea fie nu pot ieși lar­ve, fie lar­ve­le nu se pot hrăni cu frun­ze­le aco­pe­ri­te cu un strat fin de făi­nă și mor. Acest re­me­diu atât de sim­plu are, du­pă cum s-a do­ve­dit, efec­te spec­ta­cu­loa­se în com­ba­te­rea tu­tu­ror bo­li­lor ci­miși­ru­lui.

Mai exis­tă o ame­ni­nța­re re­pre­zen­ta­tă de ci­u­per­ca Vo­lu­tel­la bu­xi, ca­re cau­ze­a­ză ce­ea ce se nu­mește can­ce­rul ci­miși­ru­lui. Simp­to­me­le di­fe­ră de ce­le ale ci­u­per­cii Cy­lin­dro­cla­di­um bu­xi­co­la. Frun­ze­le nu cad, ci se co­lo­re­a­ză într-o nua­nță de por­to­ca­liu. Lem­nul moa­re, iar în ace­as­tă fa­ză făi­na de al­ge nu mai poa­te fi de aju­tor. Lăs­ta­rii ata­cați tre­bu­ie tăiați ra­pid. Boa­la apa­re punc­tual și ata­că mul­te plan­te ca­re sunt tăia­te va­ra. Ci­u­per­ca in­tră în lem­nul ci­miși­ru­lui prin lo­cu­ri­le de tăi­e­re. Tăi­e­rea de iar­nă poa­te pre­ve­ni ata­cul ci­u­per­cii Vo­lu­tel­la, de­oa­re­ce tem­pe­ra­tu­ri­le scă­zu­te împi­e­di­că pro­li­fe­ra­rea aces­tei ci­u­perci.

La­le­le­le gal­be­ne și exem­pla­re­le de Fri­til­la­ria de ace­e­ași cu­loa­re se asor­te­a­ză per­fect cu cimișirul de un ver­de pri­mă­vă­ra­tic. Pros­peți­mea aran­ja­men­tu­lui se da­to­re­a­ză și unei bu­ne îngri­jiri a ci­miși­ru­lui

Cu­bul de ci­mișir și-a re­venit du­pă ce făi­na de al­ge a sto­pat că­de­rea frun­ze­lor, cau­za­tă de Cy­lin­dro­cla­di­um. Mu­lți gră­di­nari înlo­cu­i­esc cimișirul cu Ile­xul ja­po­nez (Ilex cre­na­ta). Dar ace­as­tă plan­tă pre­fe­ră so­lul acid și nu poa­te crește în re­gi­u­ni­le cu pă­mânt cal­ca­ros

Făi­na de al­ge se pre­sa­ră pe ci­mișir între sfârși­tul lui apri­lie și înce­pu­tul lui mai. Es­te spă­la­tă de ploaie și pur­ta­tă în in­te­ri­o­rul ar­buști­lor, ast­fel încât pre­vi­ne ata­cul dău­nă­to­ru­lui și pe cel al ci­u­per­cii Cy­lin­dro­cla­di­um. Da­că apar zo­ne afec­ta­te, pre­să­rați ime­diat făi­nă de al­ge

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.