PAVAJE PEN­TRU SUPRAFEȚELE DIN JURUL CASEI

În stil mo­dern (cu de­sen ele­gant sau in­so­lit), în re­gis­tru me­ri­di­o­nal (cu les­pe­zi spar­te sau tex­turi pe­ria­te), cu aer re­tro și su­pra­fețe an­ti­chi­za­te, ori­ce for­mu­lă are so­luții dis­po­ni­bi­le ime­diat. Ima­gi­ni­le și des­cri­e­ri­le ală­tu­ra­te vă vor con­vin­ge foar­te

Gradina Mea de Vis - - Sumar Martie -

Nu toa­tă lu­mea poa­te avea o lo­cu­i­nță încon­ju­ra­tă de o pa­jiște întin­să sau de o gră­di­nă lu­xu­rian­tă. În me­di­ul ur­ban, tra­fi­cul din­tre stra­dă și ușa casei, ac­ce­sul spre co­tloa­ne­le gră­di­nii, „pla­ja“pis­ci­nei sau te­ra­sa im­pun pa­va­rea unor su­pra­fețe din cur­te. Indi­fe­rent că es­te vor­ba de ale­ea de ac­ces din­spre poar­tă, de „li­vin­gul de afa­ră“(cum poa­te fi pri­vi­tă o te­ra­să în tim­pul ve­rii), de dru­mul că­tre ga­raj sau de „po­te­ci­le“pe ca­re le do­rim dis­cre­te prin iar­ba gră­di­nii, ți­neți cont de ca­li­tăți­le obli­ga­to­rii ale pro­du­se­lor de pa­va­re. Aces­tea tre­bu­ie să fie du­ra­bi­le și cu o re­zis­te­nță adap­ta­tă la in­ten­si­ta­tea tra­fi­cu­lui, an­ti­de­ra­pan­te (im­por­tant mai ales când plo­uă/nin­ge), să nu-și schim­be aspec­tul în timp (nici mă­car du­pă ci­cluri de îngheț/dez­gheț sau prin fo­lo­si­rea pro­du­se­lor de de­gi­vra­re), să ai­bă o cro­ma­ti­că plă­cu­tă și un stil di­fe­rit de cel al pa­va­ju­lui de pe stra­dă sau din spați­i­le pu­bli­ce, iar mo­de­lul și fi­ni­sa­rea să fie în con­so­na­nță cu ar­hi­tec­tu­ra casei.

Aces­te ca­li­tăți sunt întru­ni­te de o ga­mă va­ria­tă de pro­du­se. În pri­mul rând, aveți la dis­po­ziție pa­ve­le și da­le din be­ton pre­sat/com­pri­mat, foar­te des fo­lo­si­te în ame­na­jări. Alte va­rian­te ar fi: pla­ca­rea cu pia­tră na­tu­ra­lă ma­si­vă (da­le, les­pe­zi, pia­tră spar­tă) sau cu da­le din pia­tră re­con­sti­tu­i­tă (tra­ta­te împo­tri­va in­fil­trați­i­lor), uti­li­za­rea plă­ci­lor de gre­sie po­rțe­la­na­tă (înde­o­se­bi la te­ra­se și în jurul pis­ci­nei) sau a plă­ci­lor mici din clin­cher (gre­sie foar­te du­ră și re­zis­ten­tă), tur­na­rea be­to­nu­lui am­pren­tat sau a com­po­ziți­i­lor cu pi­e­triș ori frag­men­te mici de roci du­re con­so­li­da­te într-o „pas­tă“. Nu ui­tați să păs­trați în cur­te un do­zaj echi­li­brat între zo­ne­le pa­va­te (reci, mi­ne­ra­le) și ce­le cu ve­ge­tație (cal­de, na­tu­ra­le). Tran­ziția es­te și mai sub­ti­lă da­că ale­geți mo­de­le de pavaje „eco“(pa­ve­le din be­ton în for­mă de ce­lu­le/fa­gu­re sau cu ros­turi lar­gi, pe un­de crește iar­ba) sau pa­ve­le/da­le cu mo­de­le ca­re imi­tă lem­nul ori alte ma­te­ria­le na­tu­ra­le.

Do­riți cât mai mult spațiu ver­de în cur­te și vreți să li­mi­tați zo­ne­le pa­va­te? Pu­teți uti­li­za pa­ve­le spe­cia­le, ca­re nu aco­pe­ră in­te­gral su­pra­fața so­lu­lui și ca­re la­să iar­ba să se dez­vol­te în voie. Sunt dis­po­ni­bi­le mo­de­le pen­tru alei de gră­di­nă, pre­cum și pa­ve­le ce­lu­la­re re­zis­ten­te, pen­tru ac­ce­sul au­to

Aspec­tul apa­rent frust al pa­ve­le­lor din be­ton (mo­de­le­le eco­no­mi­ce) a fost sen­si­bil îmbu­nă­tățit în ca­zul pro­du­se­lor pre­mi­um. Teh­nici avan­sa­te de fi­ni­sa­re per­mit uti­li­za­rea pa­ve­le­lor pre­mi­um în ame­na­jări în stil mo­dern, ele­gant, cla­sic, me­di­te­ra­ne­e­an, re­tro sau rus­tic. Se dis­ting mo­de­le­le cu su­pra­fețe spă­la­te (ce im­pri­mă ac­cen­te na­tu­ra­le de stră­lu­ci­re), pe­ria­te (pen­tru a obți­ne tex­turi de in­spi­rație me­ri­di­o­na­lă), an­ti­chi­za­te (ase­me­nea pi­e­tre­lor pre­lu­cra­te ma­nual), cu as­pect de be­ton (se adau­gă un strat fi­nal de ni­sip cua­rțos), cu su­pra­fețe spli­ta­te (spar­te me­ca­nic) sau struc­tu­ra­te (in­spi­ra­te de aspec­tul pi­e­trei na­tu­ra­le).

Pen­tru un de­cor plin de no­blețe, aveți la dis­po­ziție pa­ve­le fi­ni­sa­te an­ti­chi­zat (pro­ce­dee de îmbă­trâni­re). Ga­ma cro­ma­ti­că vas­tă vă aju­tă să com­pu­neți par­do­se­li ex­te­ri­oa­re ori­gi­na­le (une­ori, con­tras­te­le cro­ma­ti­ce sunt sur­prin­ză­toa­re!), iar une­le mo­de­le in­so­li­te sunt dis­po­ni­bi­le doar prin­tre pa­va­je­le din be­ton (ce­le ca­re imi­tă dec­kul, lem­nul exo­tic, ca­re au as­pect de împle­ti­turi tex­ti­le).

Da­că pre­fe­rați un pa­vaj ori­gi­nal și cu un look ra­fi­nat, mi­zați pe pia­tra na­tu­ra­lă. Are un as­pect unic, mai ales în ca­zul ro­ci­lor cu vena­tu­ră na­tu­ra­lă sau struc­turi mar­mo­ra­te (mar­mu­ră, tra­ver­tin, va­ri­e­tăți de cal­car). Reți­neți că, deși par in­sen­si­bi­le la agre­si­uni me­te­o­ro­lo­gi­ce, scoa­se din ca­drul lor na­tu­ral, de­vin sen­si­bi­le la po­lua­re și sub­sta­nțe chi­mi­ce, de ace­ea se im­pun mă­suri mi­ni­me de pro­te­cție (im­per­me­a­bi­li­za­re, tra­ta­re la su­pra­față). Indi­fe­rent de va­ri­e­ta­te și for­mă, pia­tra na­tu­ra­lă es­te dis­po­ni­bi­lă în nu­me­roa­se va­rian­te de fi­ni­sa­re (prin bu­ciar­da­re, pe­ri­e­re, sa­bla­re, lus­tru­i­re, ci­ze­la­re etc.). Ca va­rian­tă in­ter­me­dia­ră între les­pe­zi­le de pia­tră na­tu­ra­lă și pa­ve­le­le din be­ton, poți fo­lo­si plăci din pia­tră na­tu­ra­lă re­con­sti­tu­i­tă (com­pu­să din gra­nu­le mă­run­te de ro­că, prin­se într-un liant, su­pu­se unui tra­ta­ment de pro­te­cție apli­cat în ma­să, ce­ea ce le fa­ce câte­o­da­tă mai re­zis­ten­te de­cât pia­tra ma­si­vă au­ten­ti­că).

O com­bi­nație ori­gi­na­lă de for­me și cu­lori, cu as­pect de ma­te­rial tex­til – da­le bej și pa­vaj de con­trast ne­gru-al­băs­trui. Se poa­te re­a­li­za cu pro­du­se­le pre­mi­um din se­ria Brad­sto­ne Wo­ven (pa­ve­le din be­ton vi­bro­pre­sat, cu su­pra­fețe struc­tu­ra­te-re­li­e­fa­te. Da­le: L 45,5 x l 25,3 x h 4 cm; pa­ve­le: L 10 x l 10 x h 4 cm • 139,37 lei/mp Sem­mel­rock Stein+De­sign

Cu un de­sen ela­bo­rat și adap­tat spați­i­lor cu for­me cur­ba­te, pa­va­jul Ron­do (din be­ton vi­bro­pre­sat) es­te dis­po­ni­bil în cu­lo­ri­le an­tra­cit/ te­ra­co­tă. Se dis­tin­ge prin ca­rac­te­rul mo­du­lar al pa­ve­le­lor, ca­re se po­tri­vesc în com­bi­nații de cinci ele­men­te (cu for­mă pă­tra­tă/de tra­pez). Di­men­si­uni va­ria­te • 88 lei/mp (cu­loa­re Te­ra­co­ta) Elis Pavaje

Pen­tru o ame­na­ja­re înno­bi­la­tă dis­cret de tre­ce­rea tim­pu­lui, aveți la dis­po­ziție pa­va­jul Ma­ris Anti­co (pa­ve­le din be­ton vi­bro­pre­sat, cu fi­ni­saj obți­nut prin pro­ce­dee cla­si­ce de îmbă­trâni­re). Dis­po­ni­bil în cu­lori cal­de, na­tu­ra­le, fu­mé sau fi­ni­sa­je tra­ver­tin și ma­ro pa­ti­nat. Di­men­si­uni va­ria­te • De la 97,90 lei/mp Elis Pavaje

Cre­a­te din res­pect pen­tru na­tu­ră, pa­va­je­le ECOgre­en (din be­ton vi­bro­pre­sat) sunt pre­vă­zu­te cu spații ca­re pot fi com­ple­ta­te cu co­vor ve­ge­tal. Se pot ame­na­ja su­pra­fețe „eco-fri­en­dly“, prac­ti­ce și es­te­ti­ce, ca­re asi­gu­ră o tran­ziție sub­ti­lă între zo­ne­le pa­va­te și pe­lu­za gră­di­nii. L 20 x l 20 x h 8 cm

De la 51,63 lei/mp • Sem­mel­rock Stein+De­sign

Prac­tic și util pen­tru mi­xuri va­ria­te de for­me și cu­lori, pa­va­jul Symm 04 - că­ră­mi­dă poa­te fi mon­tat în tra­me tip par­chet sau zi­dă­rie. Se re­co­man­dă fo­lo­si­rea cu pre­că­de­re a com­bi­nați­ei co­lo­ris­ti­ce ma­ro-că­ră­mi­ziu-ne­gru. Es­te op­tim pen­tru alei cu tra­fic in­tens sau ca­ro­sa­bi­le. L 21 x l 14 x h 6 cm • De la 49 lei/mp • Sym­me­tri­ca

2 1 Cu look na­tu­ral și fi­ni­saj cu pa­ti­nă, da­le­le din pia­tră re­con­sti­tu­i­tă (în ima­gi­ne: cal­car an­ti­chi­zat) con­fe­ră am­bi­en­tu­lui o no­tă de ele­ga­nță și sunt o so­luție po­tri­vi­tă pen­tru te­ra­se­le ex­te­ri­oa­re sau spați­i­le din pro­xi­mi­ta­tea pis­ci­nei. Da­le­le au pro­pri­e­tăți an­ti­de­ra­pan­te și sunt foar­te re­zis­ten­te la uzu­ră. L 10/15/20 x l 10/15/20 cm

• De la 68 lei/mp • Re­si­do

2 Pen­tru suprafețele de pa­vat ex­tin­se (te­ra­se, alei lar­gi), aveți la dis­po­ziție mo­de­le de gre­sie po­rțe­la­na­tă an­ti­de­ra­pan­tă. În ima­gi­ne: Pi­e­tre Mi­liari (pro­dus La Fab­bri­ca), cu fi­ni­saj imi­tație pia­tră, dis­po­ni­bil în cinci nua­nțe și mai mul­te di­men­si­uni.

L 15/30/45/50 x l 15/30/45/50 cm

207 lei/mp (va­rian­ta L 30 x l 30 cm) • SSAB

Te du­ce cu gândul la alei­le din cu­rți­le me­di­te­ra­ne­e­ne – pa­va­jul Pi­e­tra (din be­ton vi­bro­pre­sat), cu for­mă ne­re­gu­la­tă, imi­tă les­pe­zi­le din pia­tră na­tu­ra­lă spar­tă. Di­men­si­uni va­ria­te

De la 89 lei/mp • Elis Pavaje

1

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.