ÎN „PARCUL GRĂDINILOR“

În fi­e­ca­re an, în fe­brua­rie, ex­po­ziția flo­ri­lor de iar­nă din Ammer­land își des­chi­de po­rți­le timp de o zi. Aici pot fi ad­mi­ra­te plan­te ca­re înflo­resc de­vre­me, pre­cum ha­ma­me­lis, spânz și di­fe­ri­te spe­cii bul­boa­se

Gradina Mea de Vis - - Sumar Martie -

Din apri­lie până în oc­tom­brie, în Eu­ro­pa au loc o mu­lți­me de ex­po­ziții flo­ra­le, dar în fe­brua­rie exis­tă foar­te puți­ne eveni­men­te hor­ti­co­le in­te­re­san­te. Unul din­tre ele es­te „parcul grădinilor“din Bad Zwis­che­nahn. Acum câți­va ani, or­ga­ni­za­to­rii au avut ide­ea de a fa­ce o ex­po­ziție cu plan­te ca­re înflo­resc iar­na și pri­mă­va­ra de­vre­me. Ame­na­ja­tă pen­tru pri­ma da­tă în 2003, te­ma flo­ri­lor tim­pu­rii a avut par­te de mul­te eco­uri po­zi­ti­ve, așa că eveni­men­tul se or­ga­ni­ze­a­ză de atunci în fi­e­ca­re an, în fe­brua­rie. Da­că vre­mea es­te

Mul­te din­tre flo­ri­le bul­boa­se ca­re înflo­resc de­vre­me nu au ne­voie de îngri­jiri spe­cia­le. Tot ce tre­bu­ie să fa­ceți es­te să le plan­tați lângă un pâlc de ar­buști

pri­e­te­noa­să, parcul es­te vi­zi­tat anual de până la 1.500 de gră­di­nari ama­tori și de iu­bi­tori de na­tu­ră, ca­re că­lă­to­resc până la Ammer­land.

Săr­bă­toa­rea flo­ri­lor tim­pu­rii ofe­ră mul­te punc­te de atra­cție: pes­te 30 de soi­uri di­fe­ri­te de ha­ma­me­lis, că­lini par­fu­mați, lau­ro­ci­reși, di­ver­se va­ri­e­tăți de spânz cu flori de toa­te cu­lo­ri­le și for­me­le, pre­cum și o mu­lți­me de plan­te bul­boa­se, cum sunt ghi­o­ceii, brândușe­le și Eran­this.

Mu­lți vi­zi­ta­tori fo­lo­sesc ace­as­tă oca­zie pen­tru a-și fa­ce noi pri­e­teni ca­re

iu­besc plan­te­le și ca­re se pri­cep la gră­di­nă­rit. Unii sunt ex­pe­rți în ha­ma­me­lis și pot oferi in­for­mații ex­ce­len­te pen­tru cei ca­re vor să plan­te­ze un ast­fel de co­pac în gră­di­nă, iar alții sunt spe­cia­li­zați în spânz sau plan­te ca­re înflo­resc la înce­pu­tul se­zo­nu­lui.

Lo­cul ales pen­tru ame­na­ja­rea aces­tui parc din Bad Zwis­che­nahn es­te foar­te po­tri­vit sco­pu­lui, aici având loc, din 2002, ex­po­ziția flo­ra­lă a lan­du­lui Sa­xo­nia In­fe­ri­oa­ră. Pe te­re­nul de apro­xi­ma­tiv 14 hec­ta­re a luat naște­re cea mai ma­re gră­di­nă-mo­del din Ger­ma­nia, un­de în fi­e­ca­re an, din apri­lie până în oc­tom­brie, pot fi ad­mi­ra­te 43 de gră­dini te­ma­ti­ce. În mai, aici înflo­resc pes­te 2.000 de soi­uri și va­ri­e­tăți de ro­do­den­droni și exis­tă și o pe­pi­ni­e­ră ex­ce­len­tă pen­tru cei ca­re do­resc să achi­ziți­o­ne­ze exem­pla­re din ace­as­tă plan­tă. La fel de re­mar­ca­bil es­te și „Pi­ne­tum“, o co­le­cție de apro­xi­ma­tiv 500 de co­ni­fe­re ale hor­ti­cul­to­ru­lui și gră­di­na­ru­lui pro­fe­si­o­nist Jo­hann-Di­e­tri­ch zu Jed­de­loh.

Björn Ehsen, in­gi­ne­rul hor­ti­col și ex­per­tul ca­re se ocu­pă cu or­ga­ni­za­rea par­cu­lui în fi­e­ca­re an, es­te foar­te bu­cu­ros că plan­te­le sunt ad­mi­ra­te de mu­lți vi­zi­ta­tori. El are și câte­va sfa­turi pen­tru gră­di­na­rii ama­tori ca­re i se adre­se­a­ză. „De ha­ma­me­lis nu tre­bu­ie să vă îngri­jiți prea mult du­pă ce l-ați plan­tat în gră­di­nă. Însă în ca­zul spânzu­lui, înain­te de înflo­ri­re tre­bu­ie să înde­păr­tați la timp frun­ze­le bă­trâne și de­se­ori pă­ta­te din anul pre­ce­dent. În fe­lul aces­ta, flo­ri­le proas­pe­te vor fi mai vi­zi­bi­le, iar tu­fe­le vor ră­mâne să­nă­toa­se și pli­ne de vi­ta­li­ta­te mai mult timp!“

În se­zon, din apri­lie până în oc­tom­brie, „parcul grădinilor“a fost vi­zi­tat în anii tre­cuți de pes­te 150.000 de oa­meni, fi­ind cea mai ma­re gră­di­nă-mo­del a Ger­ma­ni­ei

1 2 1 Ghi­o­ceii (Ga­lan­thus ‘Flo­re Ple­no’) cu flori bă­tu­te și par­fum fin ara­tă ex­ce­lent lângă ci­cla­me­le roz (Cy­cla­men co­um) cu frun­ze mar­mo­ra­te cu ar­gin­tiu. Am­be­le plan­te pre­fe­ră un loc lu­mi­nos, bă­tut de soa­re­le de pri­mă­va­ră. 2 Fo­to­gra­fii ama­tori mișu­nă...

3

1 1 Lo­ni­ce­ra (Lo­ni­ce­ra pur­pu­sii) încântă cu flo­ri­le de­li­ca­te, crem-al­be, ca­re mi­ros a mi­e­re. Arbus­tul atin­ge de obi­cei 2 m înă­lți­me și dia­me­tru, așa că poa­te crește în gră­di­ni­le mici. 2 Ră­sa­du­ri­le de spânz (Hel­le­bo­rus ori­en­ta­lis) sunt uni­ca­te și nu au...

2

3

Spe­cia­liștii din Ammer­land stau la dis­po­ziția vi­zi­ta­to­ri­lor și răs­pund între­bă­ri­lor aces­to­ra. Unii din­tre ei sunt ex­pe­rți în ha­ma­me­lis și le pre­zin­tă ce­lor in­te­re­sați di­fe­ri­te­le sta­dii de dez­vol­ta­re ale ar­bo­re­lui, de la ră­sad până la pu­i­e­tul ca­re poa­te...

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.