GRĂ­DI­NĂ IRLANDEZĂ

Si­tua­tă în co­mi­ta­tul Wic­klow, din Irlan­da, ace­as­tă gră­di­nă splen­di­dă încântă în fi­e­ca­re an vi­zi­ta­to­rii prin aran­ja­men­te bo­ga­te, sim­pli­ta­te, spați­ul ge­ne­ros și sen­zația de li­ber­ta­te

Gradina Mea de Vis - - Sumar Martie -

Su­per­bul co­nac Po­wer­sco­urt es­te si­tuat pe pro­pri­e­ta­tea Po­wer­sco­urt, din co­mi­ta­tul Wic­klow, Irlan­da. Pe o su­pra­față de 20 ha, aici pot fi ad­mi­ra­te pei­sa­je ir­lan­de­ze cla­si­ce și se pot sa­vu­ra ce­le mai fi­ne mâncă­ruri lo­ca­le, pe te­ra­sa Avo­ca. Tot pe ace­as­tă pro­pri­e­ta­te imen­să, de apro­xi­ma­tiv 400 ha, se mai află două te­re­nuri de golf, cea mai înal­tă cas­ca­dă din Irlan­da și ho­te­lul Po­wer­sco­urt.

Am­pla­sa­te în co­mi­ta­tul Wic­klow, ca­re și-a păs­trat ae­rul săl­ba­tic din­tot­de­au­na, cu per­spec­ti­vă spre mu­nții Su­gar­loaf, gră­di­ni­le Po­wer­sco­urt se întind pe 20 ha și ofe­ră priveliști splen­di­de spre pei­sa­je­le din jur. Gră­di­ni­le Po­wer­sco­urt au fost vo­ta­te pe lo­cul 3 în to­pul 10 al ce­lor mai fru­moa­se gră­dini din lu­me, de că­tre Na­ti­o­nal Ge­o­grap­hic. Ele încântă prin aran­ja­men­te­le splen­di­de, prin fru­mu­sețea na­tu­ra­lă și prin ex­pe­ri­e­nța au­ten­ti­că a is­to­ri­ei și moște­ni­rii ir­lan­de­ze.

Mo­de­lul grădinilor Po­wer­sco­urt a fost in­flue­nțat foar­te mult de vi­zi­te­le fă­cu­te de lor­dul Po­wer­sco­urt în ce­le mai cu­nos­cu­te gră­dini din lu­me, in­clu­siv în grădina Cas­te­lu­lui Ver­sail­les, în apro­pi­e­rea Pa­ri­su­lui. Vi­zi­ta­to­rii se bu­cu­ră de plim­bă­ri­le ro­man­ti­ce prin grădina ita­lia­nă, pre­cum și de con­tu­ru­ri­le for­ma­le și de aran­ja­men­te­le cla­si­ce din gră­di­ni­le de mi­ro­de­nii și din ro­za­riu. Une­le din­tre punc­te­le de atra­cție ce­le mai apre­cia­te de că­tre vi­zi­ta­to­rii

gră­di­nii sunt grădina ja­po­ne­ză (un­de se află un la­bi­rint de alei și de gro­te as­cun­se) și cel mai ma­re ci­mi­tir de ani­ma­le din Irlan­da. Cei ca­re vi­zi­te­a­ză grădina își pla­ni­fi­că tim­pul ast­fel încât să poa­tă ex­plo­ra te­re­nul vast și să se bu­cu­re de pri­ve­liști­le și mi­res­me­le su­te­lor de spe­cii de plan­te și co­paci.

Grădina ita­lia­nă de la Po­wer­sco­urt încântă prin ce­le mai fru­moa­se pei­sa­je și prin mo­de­lul splen­did. În za­re, de aici se văd bi­ne mu­nții Su­gar Loaf, pre­cum și împre­ju­ri­mi­le săl­ba­ti­ce spe­ci­fi­ce Irlan­dei. Te­ra­se­le din gră­di­nă au fost cre­a­te în 1840 de ar­hi­tec­tul Da­ni­el Ro­ber­tson și a fost ne­voie de 100 de băr­bați ca­re au lu­crat la ele timp de 12 ani! În gră­di­nă se află mai mul­te sculp­turi ale unor zei și eroi mi­tici, in­clu­siv sta­tu­i­le lui Apol­lo și Dia­na, co­le­cți­o­na­te de al șa­se­lea și al șap­te­lea lord Po­wer­sco­urt în tim­pul că­lă­to­ri­i­lor lor în Eu­ro­pa.

Gră­di­ni­le zi­di­te re­pre­zin­tă una din­tre ce­le mai ve­chi pă­rți ale spați­u­lui ver­de. Aici se află plan­te fas­ci­nan­te. Tot în ace­as­tă zo­nă poa­te fi ad­mi­rat ‘Ju­lia’s Me­mo­rial,’ un iaz con­stru­it în onoa­rea ce­lei de-a șap­tea vi­con­te­se de că­tre fi­ul ei iu­bi­tor. Ro­za­ri­ul încântă toa­te si­mțu­ri­le, prin cu­lo­ri­le pli­ne de

viață și mi­res­me­le îmbă­tă­toa­re. De ase­me­nea, vi­zi­ta­to­rii nu ra­te­a­ză poar­ta Bam­berg, ve­che de 240 de ani, ca­re a fost adu­să din ca­te­dra­la din Bam­berg, Ger­ma­nia.

Grădina ja­po­ne­ză pa­re rup­tă din altă lu­me. Ea a fost re­a­li­za­tă de al op­tu­lea vi­con­te și de soția lui în anul 1908. În ace­as­tă gră­di­nă cresc aza­lee, arțari ja­po­ne­zi și bam­bus no­ro­cos. Gro­ta de aici es­te una din­tre ce­le mai ve­chi din grădina Po­wer­sco­urt, pli­nă de că­rări se­cre­te ca­re pot fi ex­plo­ra­te de că­tre vi­zi­ta­tori și ca­re are ae­rul ro­man­tic al se­co­lu­lui al XVIII-lea.

Alt punct de atra­cție es­te ci­mi­ti­rul de ani­ma­le. Unul din­tre ce­le mai mari lo­curi de veci ale ani­ma­le­lor din Irlan­da, ci­mi­ti­rul es­te vi­zi­tat în fi­e­ca­re an de mu­lți tu­riști. Pe mor­min­te sunt in­scri­pții de ge­nul: „Eu­ge­nie, va­ca din Jer­sey, a fă­tat 17 viței și a pro­dus pes­te 100.000 l de lap­te!“

Du­pă plim­ba­rea prin gră­di­nă, vi­zi­ta­to­rii se odih­nesc la te­ra­sa Avo­ca. Aici pot sa­vu­ra mânca­re irlandeză, ca­re in­clu­de di­fe­ri­te sor­ti­men­te de pâi­ne, sa­la­te proas­pe­te și pră­ji­turi de­li­ci­oa­se. Po­wer­sco­urt Ho­u­se se află în top 10 al ca­se­lor și co­na­ce­lor din toa­tă lu­mea. Gră­di­ni­le din jurul co­na­cu­lui sunt atent îngri­ji­te, cu ace­e­ași dra­gos­te cu ca­re au fost ame­na­ja­te de pri­mii lor­zi pro­pri­e­tari ai co­na­cu­lui.

Grădina ita­lia­nă de la Po­wer­sco­urt încântă prin aran­ja­men­te, dar și prin pri­ve­liști­le ca­re se des­chid spre împre­ju­ri­mi

Po­wer­sco­urt Ho­u­se es­te un co­nac ir­lan­dez în ca­re astă­zi se află câte­va ma­ga­zi­ne, un mu­zeu pen­tru co­pii și o ca­fe­nea splen­di­dă

Ia­zul del­fi­nu­lui es­te unul din­tre nu­me­roa­se­le la­curi din gră­di­nă. Es­te încon­ju­rat de co­paci uriași, ca­re as­cund ve­de­rii pei­sa­jul vast ca­re se des­chi­de din­co­lo de mar­gi­nea gră­di­nii

1 Grădina ja­po­ne­ză fa­ce par­te din­tre bi­ju­te­ri­i­le aces­tui co­nac. Pri­mă­va­ra înflo­resc aici o mu­lți­me de aza­lee și de ro­do­den­droni, în nua­nțe de roz și roșu 2 Grădina ita­lia­nă încântă prin te­ra­se­le or­na­men­ta­te, prin co­le­cția de sculp­turi adu­na­tă în tim­pul că­lă­to­ri­i­lor prin Eu­ro­pa ale lor­zi­lor Po­wer­sco­urt și prin per­spec­ti­ve­le spre câmpi­i­le ir­lan­de­ze 3 Te­ra­sa Avo­ca es­te lo­cul de re­la­xa­re per­fect du­pă plim­ba­rea prin gră­di­nă 4 La­cul Tri­ton es­te si­tuat mai jos față de co­nac. Su­pa­ra­fața aco­pe­ri­tă cu nu­feri es­te imen­să, iar pri­ve­liștea ca­re se des­chi­de aici es­te ui­mi­toa­re 2 34

1

1

3

1 Gră­di­ni­le zi­di­te adă­pos­tesc su­te de tran­da­firi, ca­re dau naște­re unei ima­gini de vis în tim­pul ve­rii, com­ple­ta­tă de o mi­re­as­mă îmbă­tă­toa­re!

2 Bor­du­ri­le cu plan­te aro­ma­ti­ce co­nțin pes­te 700 de spe­cii de plan­te și sunt ce­le mai mari din Irlan­da

3 Fes­ti­va­lul La­le­le­lor are loc în fi­e­ca­re pri­mă­va­ră, la sfârși­tul lui apri­lie, când stra­tu­ri­le se um­plu de flo­ri­le în ce­le mai va­ria­te cu­lori, acom­pa­nia­te de mi­o­zo­tis al­bas­tru 2

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.