PRI­MĂ­VA­RĂ VESELĂ ÎN GRĂDINA DE LA ȚARĂ

Pen­tru Dori și Henk Ja­cobs, pri­mă­va­ra es­te cel mai fru­mos ano­timp. Cei doi se bu­cu­ră de­ja din mar­tie de săr­bă­toa­rea flo­ra­lă din gră­di­nă

Gradina Mea de Vis - - Sumar Martie -

Pen­tru mi­ne nu exis­tă ni­mic mai atră­gă­tor de­cât să zgârii pă­mântul cu un­ghi­i­le, pri­mă­va­ra, pen­tru a ve­dea da­că tu­fe­le încă ador­mi­te au tre­cut cu bi­ne prin iar­nă!“, spu­ne Henk Ja­cobs. Se ve­de ime­diat că olan­de­zul iu­bește plan­te­le. Împreu­nă cu soția lui, Dori, el se ocu­pă de o pe­pi­ni­e­ră pe ca­re au înfi­i­nțat-o în 2001, în mi­ca lo­ca­li­ta­te Vri­es­che­loo, de lângă gra­nița cu Ger­ma­nia. Întâlni­ri­le cu hor­ti­cul­tori spe­cia­li­zați în tu­fe le-au spo­rit ce­lor doi soți atra­cția pen­tru tu­fe­le și ier­bu­ri­le de­co­ra­ti­ve înal­te.

Grădina se tre­zește din fe­brua­rie și ofe­ră, în par­tea din față, un fes­ti­val al plan­te­lor bul­boa­se. În afa­ră de nar­ci­se­le mici și ce­le câte­va cu­i­buri de ghi­o­cei, pe ca­re le-au gă­sit în gră­di­nă atunci când au cum­pă­rat-o, ce­le­lal­te spe­cii sunt plan­ta­te de cei doi soți. Pa­si­u­nea lor de co­le­cți­o­nari de­vi­ne evi­den­tă pen­tru ori­ci­ne le ad­mi­ră ce­le 60 de soi­uri de ghi­o­cei

„Am de­venit gră­di­nari pen­tru că ne-au fas­ci­nat me­reu plan­te­le, avem su­fi­ci­ent spațiu în gră­di­nă și ne pla­ce foar­te mult să mun­cim în aer li­ber“

(Ga­lan­thus) și ce­le câte­va va­ri­e­tăți ra­re de spânz (Hel­le­bo­rus). Așa cum ar fa­ce ori­ce co­le­cți­o­nar ca­re se res­pec­tă, cei doi soți nu vor să se des­par­tă de aces­te co­mori din gră­di­nă.

Pe 17 și pe 18 mar­tie, cei ca­re le vi­zi­te­a­ză grădina au oca­zia de a des­co­peri și ad­mi­ra aces­te ra­ri­tăți din gră­di­nă. „No­uă ni se pa­re în fi­e­ca­re an o mi­nu­ne a na­tu­rii fe­lul în ca­re plan­te­le încep să înmu­gu­re­as­că atât de re­pe­de sub soa­re­le căl­duț de pri­mă­va­ră. Chiar și oa­me­ni­lor soa­re­le le dă pu­te­re și ener­gie“, spu­ne Henk Ja­cobs. Pen­tru cei doi soți es­te im­por­tant să tre­ze­as­că in­te­re­sul cli­e­nți­lor pen­tru plan­te­le lor și să le su­ge­re­ze di­fe­ri­te idei de ame­na­ja­re ca­re sunt ușor de tran­spus în re­a­li­ta­te. Cea mai ma­re par­te a gră­di­nii es­te gândi­tă ca o ex­po­ziție ca­re in­vi­tă la plim­bări și con­tem­pla­re. Indi­fe­rent de anotimpul în ca­re es­te vi­zi­ta­tă grădina, ea ofe­ră me­reu ima­gini spec­ta­cu­loa­se. Du­pă ce tre­ce pe­ri­oa­da flo­ri­lor proas­pe­te de pri­mă­va­ră, ro­lul prin­ci­pal es­te pre­luat ime­diat de tu­fe­le splen­di­de. Va­ra târziu apa­rți­ne în între­gi­me mi­re­sei-soa­re­lui (he­le­ni­um). Soții Ja­cobs adă­pos­tesc în grădina lor co­le­cția nați­o­na­lă a Olan­dei. Fi­na­lul de se­zon apa­rți­ne ier­bu­ri­lor de­co­ra­ti­ve și nu­me­roa­se­lor soi­uri de ochi­ul-bo­u­lui.

Da­că sunt între­bați ca­re sunt flo­ri­le lor pre­fe­ra­te, cei doi răs­pund cu o lis­tă lun­gă. Le pla­ce foar­te mult pri­boi­ul (Ge­ra­ni­um), ca­re es­te oco­lit de melci, la fel și Rod­ger­sia cu frun­ze atrăgătoare, ca­re se sim­te foar­te bi­ne pe ma­lul ia­zu­lui sau sub ar­buști, în pe­num­bra cre­a­tă de frun­zișul aces­to­ra. Urme­a­ză șo­pârlița can­de­la­bru (Ve­ro­ni­cas­trum), ca­re es­te ușor de îngri­jit, cri­nii de o zi cu flori su­per­be, di­fe­ri­te­le va­ri­e­tăți de iriși și mul­te alte plan­te. Toți cei ca­re au vi­zi­tat ace­as­tă gră­di­nă și-au scris im­pre­si­i­le într-un jur­nal spe­cial, pe ca­re cei doi soți îl re­ci­tesc me­reu cu bu­cu­rie!

Ne­nu­mă­ra­te­le nar­ci­se, ca­re cresc ală­turi de ghi­o­cei și brândușe (Cro­cus tom­ma­sia­nus), dau naște­re unor pan­glici de flori co­lo­ra­te sub co­pa­cii ca­re încă nu au de­loc frun­ze. Dori pre­gă­tește eti­che­te­le cu nu­me pen­tru toa­te plan­te­le bul­boa­se ca­re fac pri­me­le flori de pri­mă­va­ră

Te­ra­sa din fața șo­pro­nu­lui es­te un ex­ce­lent loc de odih­nă. În stra­tu­ri­le din fața ei ră­sar plan­te bul­boa­se, ca­re do­ve­desc fă­ră tă­ga­dă că iar­na a tre­cut

Ghi­o­ce­lul bo­gat (Leu­co­jum ver­num) es­te o plan­tă au­toh­to­nă ca­re se de­o­se­bește ușor de ghi­o­ce­lul obișnu­it, da­to­ri­tă punc­te­lor ver­zi de pe pe­ta­le. Spânzul ‘Gol­den Sun­ri­se’ es­te o ra­ri­ta­te preți­oa­să a hor­ti­cul­toa­rei bri­ta­ni­ce Eli­za­beth Stran­gman. Nar­ci­se­le atrăgătoare co­lo­re­a­ză grădina. ‘Prim­ro­se War­burg’ es­te unul din­tre ce­le 60 de soi­uri din co­le­cția de ghi­o­cei (Ga­lan­thus) din gră­di­nă

Ce­le mai fru­moa­se flori de pri­mă­va­ră, în ace­e­ași va­ză: nar­ci­se, ghi­o­cei, ghi­o­cei bo­gați, spânz și Co­ry­da­lis chei­lan­thi­fo­lia

În fața casei se află trei tei ar­gin­tii ti­neri, proas­păt plan­tați. Sub ei, pe par­cur­sul între­gu­lui se­zon înflo­resc o mu­lți­me de plan­te și tu­fe, une­le mai fru­moa­se ca ce­le­lal­te

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.