Co­rian­drul înflo­rește la înce­pu­tul ve­rii. Plan­ta aro­ma­ti­că es­te foar­te apre­cia­tă

Uşor de re­cu­nos­cut prin mi­ro­sul lui ca­rac­te­ris­tic, co­rian­drul creş­te pe toa­tă întin­de­rea Eu­ro­pei, Indi­ei şi Afri­cii de Nord. La înce­pu­tul ve­rii, ace­as­tă plan­tă anua­lă ier­boa­să es­te aco­pe­ri­tă de mă­nun­chi­uri-um­bre­lă de flori mici, al­be sau roz

Gradina Mea de Vis - - Sumar Martie -

Vor­bim des­pre o plan­tă aro­ma­ti­că ex­trem de apre­cia­tă în Asia, ca­re a cu­ce­rit Eu­ro­pa și între­a­ga lu­me prin ca­li­tăți­le ei cu­li­na­re și me­di­ci­na­le. Co­rian­drum sa­ti­vum es­te o ru­dă a pă­trun­je­lu­lui, fi­ind nu­mit și pă­trun­jel chi­ne­zesc sau pă­trun­jel me­xi­can, dar aro­ma sa e mult mai pu­ter­ni­că, având o ten­tă de lă­mâie. Es­te o plan­tă anua­lă și fa­ce par­te din fa­mi­lia Apia­ce­ae.

Co­rian­drul pro­vi­ne din re­gi­u­nea me­di­te­ra­ne­e­a­nă, iar astă­zi îl întâlnim în toa­te ță­ri­le tro­pi­ca­le și sub­tro­pi­ca­le. Se pa­re că e cu­nos­cut de cinci mi­le­nii, căci es­te amin­tit în ve­chi scri­eri san­scri­te, în Ve­chi­ul Tes­ta­ment, iar se­mi­nțe au fost gă­si­te în mor­min­te egip­te­ne. Ve­chii egip­teni și gre­cii an­tici spu­neau des­pre ace­as­tă plan­tă că are pro­pri­e­tăți afro­di­zia­ce.

Di­os­co­ri­de, ce­le­brul me­dic grec ca­re a scris că­rți de re­fe­ri­nță des­pre plan­te, con­si­de­ra că băr­bații ca­re con­su­mă co­rian­dru își spo­resc po­te­nța se­xua­lă.

Prin­tre pri­me­le plan­te cul­ti­va­te de co­lo­niști în Ame­ri­ca, mai exact în Mas­sa­chu­set­ts, înce­pând din se­co­lul al XVII-lea, se nu­mă­ră și co­rian­drul. Tot în se­co­lul al XVII-lea, fran­ce­zii pre­pa­rau un li­chi­or din co­rian­dru dis­ti­lat.

Co­rian­drul es­te fo­lo­sit în bu­că­tă­ria chi­ne­ză de su­te de ani, chi­ne­zii prețu­in­du-l nu doar pen­tru ca­li­tăți­le afro­di­zia­ce și me­di­ci­na­le, ci și pen­tru aro­ma sa dis­tinc­tă, spe­cia­lă. De alt­fel, co­rian­drul es­te una din­tre puți­ne­le ier­buri aro­ma­ti­ce din bu­că­tă­ria chi­ne­ză. Aco­lo se fo­lo­sesc lu­je­rii și frun­ze­le proas­pe­te, în sa­la­te, so­suri și su­pe, dar nu și se­mi­nțe­le.

Co­rian­drul joa­că însă un rol și mai im­por­tant în bu­că­tă­ria in­dia­nă și în cea in­do­ne­zia­nă. Iar în bu­că­tă­ria thai­lan­de­ză se fo­lo­sesc ră­dă­cini de co­rian­dru pen­tru con­di­men­ta­rea unor mâncă­ruri din ca­te­go­ria cur­ry, spe­ci­fi­ce Asi­ei, pre­cum și se­mi­nțe­le de

co­rian­dru. Me­xi­ca­nii îl fo­lo­sesc ca in­gre­di­ent în so­su­ri­le de tip sal­sa.

Co­rian­drul poa­te fi cul­ti­vat ușor în gră­di­nă sau în ghi­veci de că­tre ori­ci­ne, la fel ca pă­trun­je­lul. Iu­bește so­lul mai ar­gi­los și lu­mi­na di­rec­tă a soa­re­lui.

Când cum­pă­rați co­rian­dru, evi­tați frun­ze­le cu pe­te gal­be­ne și ale­geți-le doar pe ce­le proas­pe­te, de un ver­de lu­mi­nos. Nu sunt re­zis­ten­te, ast­fel că le pu­teți păs­tra doar în fri­gi­der. Da­că do­riți să păs­trați se­mi­nțe de co­rian­dru, spă­lați-le bi­ne, apoi us­cați-le la soa­re sau în cup­tor, la tem­pe­ra­tu­ră scă­zu­tă.

În Eu­ro­pa, co­rian­drul mai es­te nu­mit „plan­ta an­ti­dia­bet”, de­oa­re­ce re­gle­a­ză ni­ve­lul de za­hăr din sânge

Tai­wan În do­me­ni­ul cu­li­nar, frun­ze­le de co­rian­dru sunt nu­mi­te de obi­cei ci­lan­tro (co­rian­dru în lim­ba spa­ni­o­lă)

Co­rian­drul poa­te să con­di­men­te­ze și o sa­la­tă cu sfe­clă roșie Ter­me­nul co­rian­dru e fo­lo­sit de obi­cei cu re­fe­ri­re la con­di­men­tul obți­nut din se­mi­nțe și mai puțin la plan­tă Eu­ro­pa

India

Me­xic

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.