Accen­tul se pu­ne pe una din­tre li­nii

Gradina Mea de Vis - - Aranjamente -

Din de­se­nul de mai jos re­zul­tă ca­re es­te prin­ci­pi­ul axei vi­zua­le din gră­di­nă: im­por­tan­te sunt înce­pu­tul și ca­pă­tul axei. Înce­pu­tul es­te de obi­cei un loc foar­te frec­ven­tat din gră­di­nă, de exem­plu te­ra­sa de lângă ca­să sau in­tra­rea în gră­di­nă. Ca­pă­tul axei tre­bu­ie să se afle cât mai de­par­te în gră­di­nă, pen­tru ca efec­tul să fie cât mai vi­zi­bil (ve­zi mai jos). De-a lun­gul aces­tei axe se ame­na­je­a­ză o că­ra­re dre­ap­tă. Co­pa­cii și stra­tu­ri­le de pe am­be­le la­turi su­bli­nia­ză axa vi­zua­lă, iar bol­ta înver­zi­tă o înca­dre­a­ză foar­te fru­mos. Axa vi­zua­lă coin­ci­de aici cu că­ra­rea. Ace­as­tă si­me­trie dă naște­re unui aran­ja­ment de an­sam­blu ar­mo­ni­os.

Lu­crul ese­nțial în aran­ja­men­te­le ca­re vi­ze­a­ză axe­le vi­zua­le se nu­mește punct de atra­cție. Cu cât aces­ta es­te mai in­te­re­sant, cu atât mai bi­ne. Ba­zi­nul îngust su­bli­nia­ză axa dre­ap­tă, ca­re du­ce di­rect spre pa­vi­li­o­nul din lemn și ca­re fa­ce ca grădina să...

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.