Ale­ea și pri­vi­rea duc în di­re­cții di­fe­ri­te

Gradina Mea de Vis - - Aranjamente -

Axa vi­zua­lă poa­te fi ame­na­ja­tă și ast­fel încât să se încru­cișe­ze la un anu­mit un­ghi cu axa aleii (ve­zi de­se­nul): lo­cul de înce­put și cel de fi­nal se văd clar, deși nu sunt uni­te de un drum drept. Ce­le două lo­curi sunt uni­te cu aju­to­rul unei alei șer­pu­i­te, ast­fel încât schim­ba­rea di­re­cți­ei să des­chi­dă noi per­spec­ti­ve spre di­fe­ri­te­le spații ale gră­di­nii. În fe­lul aces­ta, grădina es­te însu­fleți­tă în mod di­na­mic. Stra­tu­ri­le de flori și punc­te­le de atra­cție, mai mult sau mai puțin as­cun­se, din fun­dal tre­zesc cu­ri­o­zi­ta­tea și aște­ap­tă să fie des­co­pe­ri­te.

Din­co­lo de bol­ta cu tran­da­firi se află stra­tul in­su­lar plin de tu­fe, ca­re mas­che­a­ză șez­lon­gul din fun­dal, dar la­să să se bă­nu­ias­că un drum de ac­ces spre el

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.