So­luția 1: Pe­re­te de bam­bus și for­me ro­tun­de

Gradina Mea de Vis - - Aranjamente -

„Gar­dul viu“din bam­bus cu tul­pini gal­be­ne-ver­zi con­fe­ră te­re­nu­lui un aer apar­te. Ră­dă­ci­ni­le bam­bu­su­lui sunt ți­nu­te în frâu cu aju­to­rul unei pla­se îngro­pa­te, alt­fel plan­te­le ar cu­ceri între­a­ga gră­di­nă. Înain­te de plan­ta­re, pe­re­te­le ve­chi a fost înde­păr­tat și înlo­cu­it cu un pe­re­te din lemn, ca­re se­a­mă­nă foar­te bi­ne cu gar­dul de la ca­pă­tul gră­di­nii, dar es­te ce­va mai înalt și a fost mon­tat pe zi­dul alb (ve­zi fo­to­gra­fia de mai jos). Pe­re­te­le pro­tec­tor exis­tent es­te împo­do­bit acum cu cle­ma­ti­te ori­en­ta­le cu flori gal­be­ne, ca­re fac o mu­lți­me de cap­su­le de se­mi­nțe cu as­pect atră­gă­tor când vi­ne toam­na.

Ve­chea te­ra­să a de­venit foar­te îngus­tă din cau­za fâși­ei de bam­bus, așa că a fost ame­na­ja­tă o te­ra­să no­uă. Po­di­u­mul din lemn, ușor înă­lțat, es­te încon­ju­rat de un cerc de pi­e­tre des­chi­se la cu­loa­re, ca­re se asor­te­a­ză cu an­ca­dra­men­tul aleii (ve­zi pla­nul în dre­ap­ta sus). În co­lțul dia­go­nal a fost ame­na­jat un al doi­lea loc de re­la­xa­re, mai mic. Aici es­te loc pen­tru o ban­că și o par­te din­tre plan­te­le din ghi­ve­ce, mu­ta­te acum în va­se sim­ple și gri.

Pen­tru a crea sen­zația de spațiu ae­ri­sit, în afa­ră de bam­bus și de cle­ma­ti­te, în gră­di­nă cresc mă­rul de­co­ra­tiv ‘Eve­res­te’ din ga­zon și cor­nul cu flori al­be de lângă po­di­um. Cor­nul es­te încon­ju­rat mai ales de tu­fe cu flori gal­be­ne, al­be și albastre, ca­re su­por­tă bi­ne um­bra. Me­ri­tă

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.