So­luția 2: O jun­glă re­la­xan­tă

Gradina Mea de Vis - - Aranjamente -

Plan­te­le cu frun­ze splen­di­de tran­sfor­mă grădina într-un spațiu ase­mă­nă­tor pă­du­ri­lor tro­pi­ca­le. Ba­na­ni­e­rul ja­po­nez (Mu­sa bas­joo) și fe­ri­ga aus­tra­lia­nă (Cyat­hea aus­tra­lis) au for­me exo­ti­ce, ca­re con­fe­ră gră­di­nii un aer apar­te, dar toam­na aces­te plan­te tre­bu­ie scoa­se din pă­mânt și tre­bu­ie am­pla­sa­te, în lu­ni­le de iar­nă, într-un loc fe­rit de ger. Plan­te­le ca­re înflo­resc va­ra, cum sunt cri­nii de o zi, mon­tbreți­i­le și Can­na cu flori roșii-por­to­ca­lii, sunt în ton cu te­ma cro­ma­ti­că a gră­di­nii și con­tri­bu­ie la ae­rul exo­tic al ei. În par­tea din spa­te a luat naște­re un loc de re­la­xa­re, pe un po­di­um de cu­loa­re gri. De­a­su­pra aces­tu­ia se află o per­go­lă din lemn tot gri, pe ca­re se cață­ră ca­pri­foi­ul ‘Drop­mo­re Scar­let’, ca­re fa­ce flori roșii-por­to­ca­lii din iu­nie până în sep­tem­brie. Lo­cul de re­la­xa­re es­te ame­na­jat cu mo­bi­li­er în nua­nțe de alb și tur­coaz de­li­cat, iar po­di­u­mul es­te aco­pe­rit pa­rțial cu un co­vor de ex­te­ri­or, în cu­lori asor­ta­te. Va­se­le în ca­re cresc Can­na și fe­ri­gi aus­tra­li­e­ne con­fe­ră spați­u­lui un aer exo­tic. În stra­tul ame­na­jat în fața zi­du­lui gal­ben, nu foar­te înalt, cresc ba­na­ni­eri, bam­bus ‘Au­re­o­cau­lis’, mon­tbreții ‘Lu­ci­fer’, crini de o zi ‘Aten’, crini de toam­nă și lap­te­le-cu­cu­lui hi­ma­laian ‘Fi­re­glow’. Tran­da­fi­rul ja­po­nez ‘Sum­me­ri­fic Mid­ni­ght Mar­vel’ fa­ce din iu­lie până în sep­tem­brie flori splen­di­de, sta­co­jii, ca­re duc cu gândul la va­ca­nțe pe­tre­cu­te în Ha­waii.

O încânta­re pen­tru pri­viri es­te și ara­lia ja­po­ne­ză (Ara­lia ela­ta), ca­re mas­che­a­ză cu suc­ces șo­pro­nul pen­tru unel­te din par­tea din spa­te a gră­di­nii și ca­re fa­ce

flori al­be-crem abia în tim­pul ve­rii. Arbus­tul cu mai mul­te tul­pini și for­mă atrăgătoare ara­tă cel mai bi­ne când es­te am­pla­sat ca plan­tă so­li­ta­ră. Cum ara­lia are ten­di­nța de a for­ma ră­dă­cini ae­ri­e­ne, în jurul ră­dă­ci­ni­lor și al ba­zei plan­tei se îngroa­pă o pla­să de sârmă. La pi­ci­oa­re­le ei se plan­te­a­ză crini de toam­nă ‘Blue Ca­det’, ca­re dau naște­re unui co­vor de frun­ze bo­gat la um­bra ara­li­ei. Șez­lon­gul con­for­ta­bil es­te am­pla­sat pe ga­zon și es­te per­fect pen­tru odih­nă și băi de soa­re. Cor­nul, tran­da­fi­rii ja­po­ne­zi și ba­na­ni­e­rii din fața casei mas­che­a­ză ac­ce­sul spre piv­niță. Pe­re­te­le lung și mo­no­ton si­tuat pe la­tu­ra stângă a gră­di­nii es­te de­co­rat cu scânduri ori­zon­ta­le, iar su­pra­fața de zid de lângă lo­cul de re­la­xa­re es­te vop­si­tă în gal­ben.

Tul­pi­ni­le de­li­ca­te ale mon­tbreți­i­lor de gră­di­nă ‘Lu­ci­fer’ (Cro­cos­mia x cro­cos­mi­i­flo­ra) apar din iu­lie până în sep­tem­brie și ating 1 m înă­lți­me. Da­că veți tăia re­gu­lat flo­ri­le ofi­li­te, veți sti­mu­la for­ma­rea bo­bo­ci­lor noi. Plan­ta bul­boa­să es­te ori­gi­na­ră din Afri­ca și tre­bu­ie să stea într-un loc cald și înso­rit din strat

Frun­ze­le ca de pal­mi­er ale fe­ri­gii aus­tra­li­e­ne (Cyat­hea aus­tra­lis) amin­tesc de ță­ri­le exo­ti­ce. Ampla­sa­tă în fața pe­re­te­lui din lemn și încon­ju­ra­tă de crini de toam­nă, ace­as­tă bi­ju­te­rie ver­de ca­pă­tă un aer și mai atră­gă­tor. Iar­na, frun­ze­le se taie, iar plan­ta din ghi­veci ier­nea­ză într-un loc fe­rit de ger

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.