Co­paci bi­ne ori­en­tați

Gradina Mea de Vis - - Decorativ -

Tăi­e­rea edu­ca­ti­vă se fa­ce de când co­pa­cul es­te foar­te tânăr, din pe­pi­ni­e­ră. Ace­as­tă tăi­e­re va de­ter­mi­na for­ma de crește­re a aces­tu­ia. Co­pa­cul se poa­te dez­vol­ta ast­fel foar­te bi­ne, iar gră­di­na­rul nici nu mai tre­bu­ie să ape­le­ze la foar­fe­că. Une­le spe­cii, cum sunt arța­rul și cas­ta­nul cu flori roșii (fo­to­gra­fie), tind însă să for­me­ze vârfuri du­ble. Ast­fel de bi­fur­cații de­vin evi­den­te pe mă­su­ră ce co­pa­cul crește și de­vi­ne mai vo­lu­mi­nos, așa că una din­tre cren­gi tre­bu­ie înde­păr­ta­tă. Lăs­ta­rul ră­mas se le­a­gă cu un șnur fle­xi­bil de un tu­to­re ferm, pen­tru ca tul­pi­na să ră­mână dre­ap­tă. Cren­gi­le la­te­ra­le se scur­te­a­ză ast­fel încât să cre­as­că spre ex­te­ri­or și să nu-și fa­că une­le alto­ra con­cu­re­nță.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.