La sfârși­tul ier­nii vi­ne mo­men­tul tăi­e­rii

Gradina Mea de Vis - - Decorativ -

În tim­pul cu­rățe­ni­ei de toam­nă, stra­tu­ri­le nu sunt go­li­te com­plet. Iar­ba de șoal­di­nă (fo­to­gra­fie), cri­zan­te­me­le, Phlo­mis, ru­ji­le și alte tu­fe își pot păs­tra pes­te iar­nă in­flo­res­ce­nțe­le vește­de. Așa es­te re­co­man­da­bil, de­oa­re­ce in­sec­te­le se adă­pos­tesc în tul­pini, se­mi­nțe­le ser­vesc drept hra­nă pen­tru pă­sări, iar gră­di­na­rii se bu­cu­ră că grădina nu es­te com­plet goa­lă. Nu amânați prea mult tăi­e­rea. Înain­te ca tu­fe­le să înmu­gu­re­as­că, înde­păr­tați pă­rți­le vește­de de anul tre­cut. Ace­lași lu­cru es­te va­la­bil și pen­tru ier­bu­ri­le de­co­ra­ti­ve, cum sunt tres­tia de Chi­na și Pe­nis­se­tum. Spi­ce­le de anul tre­cut tre­bu­ie tăia­te înain­te de înmu­gu­ri­re, pen­tru a nu tăia și lăs­ta­rii noi din greșe­a­lă. Când lu­crați în stra­turi, aveți gri­jă la plan­te­le bul­boa­se, de­oa­re­ce mul­te din­tre ele au înce­put de­ja să ră­sa­ră din pă­mânt.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.