Se­mi­nțe­le tre­bu­ie ve­ri­fi­ca­te

Gradina Mea de Vis - - Decorativ -

În ace­as­tă lu­nă pu­teți înce­pe pre­cul­ti­va­rea pri­me­lor flori de va­ră. Înain­te de a tre­ce la lu­cru ve­ri­fi­cați se­mi­nțe­le. Da­că sunt cum­pă­ra­te, da­ta de ex­pi­ra­re es­te va­la­bi­lă doar da­că pun­guțe­le sunt închi­se. Ma­te­ria­lul de­po­zi­tat în con­diții proas­te tre­bu­ie arun­cat. Da­că aveți re­zer­ve mari de se­mi­nțe cu­le­se din gră­di­nă, fa­ceți din timp pro­ba ger­mi­nă­rii. Da­că du­pă una sau două săp­tă­mâni în va­se­le de cul­tu­ră au ră­să­rit, in­de­pen­dent de spe­cia ale­a­să, doar câte­va ră­sa­duri, ar tre­bui să achi­ziți­o­nați alte se­mi­nțe. În ace­as­tă pe­ri­oa­dă, pe­pi­ni­e­re­le și ma­ga­zi­ne­le de spe­cia­li­ta­te ofe­ră o pa­le­tă uriașă de se­mi­nțe.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.