Su­za­na cu ochi ne­gri se se­a­mă­nă acum

Gradina Mea de Vis - - Terasă + Balcon -

Su­za­na cu ochi ne­gri (Thun­ber­gia ala­ta) tre­bu­ie pre­cul­ti­va­tă pe un per­vaz cald sau în se­ră. Pen­tru ace­as­ta, se­mi­nțe­le se se­a­mă­nă în ghi­ve­ce de la sfârși­tul lui fe­brua­rie până la înce­pu­tul lui apri­lie, la o tem­pe­ra­tu­ră de 18 până la 22 °C. Pă­mântul se me­nți­ne umed. Se­mi­nțe­le ger­mi­nea­ză du­pă 10-15 zi­le.

Plan­ta căță­ră­toa­re are ne­voie de spri­jin

Pen­tru ca plan­ta ori­gi­na­ră din Afri­ca, ce atin­ge până la 2 m, să se dez­vol­te fru­mos și să ai­bă par­te de spri­jin, înain­te de ger­mi­na­re înfi­geți în pă­mânt, lângă lăs­tari, un tu­to­re su­plu din lemn. Da­că se­mă­nați mai mul­te se­mi­nțe într-un ghi­veci, ră­riți ră­sa­du­ri­le du­pă pa­tru săp­tă­mâni. De la mij­lo­cul lui mai, când dis­pa­re pe­ri­co­lul ge­ru­lui, plan­ta poa­te fi scoa­să afa­ră. Pen­tru a se dez­vol­ta bi­ne, are ne­voie de un loc înso­rit și cald, de pă­mânt cu umi­di­ta­te con­stan­tă, fă­ră ume­ze­a­lă stă­tu­tă, și de îngrășă­mânt flu­id. Flo­ri­le ofi­li­te se înde­păr­te­a­ză re­gu­lat.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.