Lu­crări în stra­tul de le­gu­me

Gradina Mea de Vis - - Legume + Fructe -

Din fe­brua­rie, zi­le­le de­vin con­si­de­ra­bil mai lun­gi și afa­ră înce­pe no­ul se­zon de gră­di­nă­rit. Pen­tru pri­me­le se­mă­nă­turi es­te im­por­tant, în ci­u­da soa­re­lui si­tuat încă aproa­pe de ori­zont, ca stra­tul să fie lu­mi­nat toa­tă zi­ua și pă­mântul să fie bi­ne us­cat și bo­gat în hu­mus. So­lu­ri­le lu­toa­se, ca­re pri­mă­va­ra ră­mân mult timp ude și reci, nu sunt bu­ne pen­tru cul­tu­ri­le tim­pu­rii!

Ale­geți soi­uri re­zis­ten­te la frig

Sa­la­ta ‘Cha­ri­ta’ ger­mi­nea­ză de­ja la o tem­pe­ra­tu­ră a so­lu­lui de 5 °C. Sa­la­ta poa­te fi cul­ti­va­tă și mai re­pe­de în va­se (tem­pe­ra­tu­ra pă­mântu­lui es­te de 10-16 °C), du­pă ca­re va fi tran­splan­ta­tă. Gu­li­i­le cre­a­te pen­tru cul­tu­ri­le foar­te tim­pu­rii, de exem­plu ‘Oli­via’ și ‘Ko­rist’, fac bul­bi ze­moși și mari chiar și la tem­pe­ra­turi mici și nici nu tind să ples­neas­că sau să înflo­re­as­că prea de­vre­me. Sfat: când pre­gă­tiți so­lul, for­mați o mo­vi­lă lun­gă și pla­tă și aco­pe­riți stra­tul cu fo­lie cu găuri. Sub ea, pă­mântul se încăl­zește ra­pid, iar o par­te din apa de ploaie se scur­ge în la­turi.

Sa­la­ta ‘Cha­ri­ta’ su­pra­vi­ețu­i­ește con­diți­i­lor vi­tre­ge de vre­me și poa­te fi se­mă­na­tă di­rect în strat în zo­ne­le cu cli­mă blândă

Gu­lia ‘Ko­rist’ fa­ce bul­bi fra­ge­zi. Soi­ul re­zis­tent la frig nu ples­nește și nici nu înflo­rește de­vre­me

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.