Îngrășă­mânt pen­tru po­mii ti­neri

Gradina Mea de Vis - - Legume + Fructe -

În pri­mul an du­pă plan­ta­rea unui pom fruc­ti­fer, prin­ci­pa­lul obi­ec­tiv es­te ca aces­ta să fa­că lăs­tari noi și pu­ter­nici. Es­te im­por­tant să sti­mu­lați crește­rea cu aju­to­rul unor do­ze echi­li­bra­te de îngrășă­mânt, dar și să evi­tați crește­rea prea pu­ter­ni­că a cren­gi­lor. Ce­le mai in­di­ca­te sunt îngrășă­mântul or­ga­nic com­plex, cu acți­u­ne con­ti­nuă, și com­pos­tul ma­tu­rat în pro­pria gră­di­nă. Pen­tru ace­as­ta, până la înce­pu­tul lui mar­tie re­par­ti­zați la ba­za fi­e­că­rui pom 2-3 li­tri de com­post stre­cu­rat și încor­po­rați-l în sol.

O sur­să su­pli­men­ta­ră de azot es­te făi­na de oa­se

(50-100 g/pom). În lo­cul com­pos­tu­lui, pu­teți ad­mi­nis­tra un îngrășă­mânt spe­cial pen­tru po­mi

(con­form in­stru­cți­u­ni­lor de pe pa­chet).

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.