BLUMEN GA­ZON RUS­TIC

Gradina Mea de Vis - - Protecție -

Un ga­zon fru­mos es­te un vis pen­tru mu­lți, iar pri­mul pas im­por­tant es­te ale­ge­rea ce­lui mai po­tri­vit ames­tec de se­mi­nțe.

De exem­plu, da­că ga­zo­nul tre­bu­ie să re­zis­te la căl­cat sau la pre­ze­nța ani­ma­le­lor, es­te im­por­tant să ale­geți un ames­tec se­lec­tat pen­tru a ma­xi­mi­za re­zis­te­nța la uzu­ră. BLUMEN, com­pa­nia ita­lia­nă spe­cia­li­za­tă în se­mi­nțe de iar­bă de ga­zon, a stu­diat GA­ZO­NUL RUS­TIC, ames­te­cul ide­al pen­tru so­luri su­pu­se unei uti­li­zări in­ten­se. Es­te com­pus din soi­uri ca­re ge­ne­re­a­ză un ga­zon ro­bust și com­pact, foar­te re­zis­tent atât la tem­pe­ra­turi ri­di­ca­te, cât și la tem­pe­ra­turi scă­zu­te și se­ce­tă.

Ga­zo­nul ne­ce­si­tă, de ase­me­nea, doar puți­nă iri­ga­re.

O cu­tie es­te su­fi­ci­en­tă pen­tru 40 de me­tri pă­trați.

Preț: 49,60 lei/cu­tie 1 kg www.blu­me­non­li­ne.ro

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.