ÎNGRĂȘĂ­MÂNT FITO UNIVERSAL PLUS

Gradina Mea de Vis - - Protecție -

Pă­mântul es­te un la­bo­ra­tor bi­o­lo­gic mi­nu­nat, un­de sub­sta­nțe­le re­zi­dua­le, frun­ze­le, ra­mu­ri­le, iar­ba și plan­te­le moar­te sunt tran­sfor­ma­te în mod con­ti­nuu de mi­croor­ga­nis­me în ma­te­ria­le noi, uti­le pen­tru viața noi­lor plan­te. Plan­te­le cul­ti­va­te în va­se nu pot to­tuși să se bu­cu­re de acest me­ca­nism mi­nu­nat pe ca­re na­tu­ra l-a dez­vol­tat. De fi­e­ca­re da­tă când udăm plan­te­le, apa scur­ge să­ru­ri­le mi­ne­ra­le și sub­sta­nțe­le cu ca­re se hră­nesc plan­te­le. Re­zul­ta­tul? So­lul es­te epu­i­zat ra­pid și să­nă­ta­tea plan­tei es­te afec­ta­tă.

Din acest mo­tiv es­te im­por­tant să hră­niți plan­ta cu un îngrășă­mânt adec­vat.

FITO UNIVERSAL PLUS es­te un îngrășă­mânt li­chid com­plet pen­tru toa­te ti­pu­ri­le de plan­te de apar­ta­ment, bal­con și gră­di­nă și plan­te ver­zi cu flori, cu un co­nți­nut ri­di­cat de azot, fos­for și po­ta­siu, sub­sta­nțe nu­tri­ti­ve ese­nția­le pen­tru crește­rea și să­nă­ta­tea plan­te­lor. Extrac­te­le din plan­te ga­ran­te­a­ză o dez­vol­ta­re mai ma­re a sis­te­mu­lui de ră­dă­cini și, prin ur­ma­re, o crește­re mai lu­xu­rian­tă a plan­tei. Îngrășă­mântul co­nți­ne fi­er, im­por­tant pen­tru o cu­loa­re mai in­ten­să a frun­ze­lor.

Fo­lo­siți un ca­pac pen­tru fi­e­ca­re 4 li­tri de apă. Se uti­li­ze­a­ză o da­tă pe săp­tă­mână de la înce­pu­tul pri­mă­ve­rii până la sfârși­tul toam­nei și o da­tă la 3 săp­tă­mâni pe toa­tă pe­ri­oa­da ier­nii.

Preț: 24,90 lei/sti­clă 1 li­tru www.blu­me­non­li­ne.ro

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.