Mâțișori noi în gră­di­nă

Nu doar po­mii fruc­ti­feri, ci și ar­buștii de­co­ra­ti­vi se pot înmul­ţi iar­na prin co­pu­la­ţie, fie pen­tru a ob­ţi­ne anu­mi­te for­me de flori, frun­ze și de crește­re, fie pen­tru a asi­gu­ra pro­ge­ni­tu­ri­le plan­te­lor bă­trâne. Înmul­ţi­rea plan­te­lor es­te un pro­ce­deu sim­plu

Gradina Mea de Vis - - Pas Cu Pas -

Sal­cia atârnă­toa­re cu mâțișori

(Sa­lix ca­prea ‘Pen­du­la’) atra­ge ime­diat pri­vi­ri­le în gră­di­nă și fa­ce flori foar­te de­vre­me, ca­re de­vin sur­se de nec­tar pen­tru in­sec­te. 1 Altoi­ul no­bil se taie din plan­ta-ma­mă. Ale­geți un lăs­tar anual plin de vi­ta­li­ta­te și tăiați-l în pau­za ve­ge­ta­ti­vă, înain­te de înflo­ri­re

2 2 Por­tal­toi­ul no­u­lui ar­bust es­te lăs­ta­rul anual al unei săl­cii ar­gin­tii sau obișnu­i­te (Sa­lix al­ba sau S. vi­mi­na­lis). Am­be­le va­ri­e­tăți se cul­ti­vă în for­mă de co­pă­cei. De ace­ea în acest ano­timp exis­tă des­tul ma­te­rial re­zul­tat din tăi­e­re (aces­ta poa­te fi fo­lo­sit și pen­tru a crea gar­duri împle­ti­te). 3 Cu foar­fe­ca de gră­di­nă se înde­păr­te­a­ză lăs­ta­rii la­te­ra­li ai por­tal­toi­u­lui și 4 aces­ta se scur­te­a­ză până la o lun­gi­me de cca 1,50 m. Ast­fel se sta­bi­lește înă­lți­mea co­roa­nei, de­oa­re­ce în vi­i­tor tul­pi­na va mai crește doar în lăți­me, nu și în înă­lți­me. Luând în cal­cul și par­tea ca­re va fi îngro­pa­tă, co­pă­ce­lul va avea 1,20-1,30 m înă­lți­me. 5 Altoi­ul no­bil se scur­te­a­ză în for­ma unei furci de 30 cm lun­gi­me. La am­be­le ca­pe­te ex­te­ri­oa­re se află câte un mu­gur

3

4

5

1

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.