Ob­ser­vați din timp bu­ru­i­e­ni­le

Gradina Mea de Vis - - Pas Cu Pas -

Une­le bu­ru­i­eni nu sunt doar încă­pățâna­te, ci apar și foar­te de­vre­me! Abia au ră­să­rit flo­ri­le de pri­mă­va­ră în gră­di­nă și în stra­turi se pot ob­ser­va și plan­te­le ne­do­ri­te. Aces­tea cu­ce­resc ra­pid suprafețele des­chi­se din stra­turi, mai ales da­că vre­mea es­te blândă. De ace­ea es­te bi­ne să pro­fi­tați de ace­as­tă pe­ri­oa­dă cu puți­ne lu­crări de gră­di­nă­rit și să luați pri­me­le mă­suri de îngri­ji­re a stra­tu­ri­lor. So­lul es­te încă des­tul de umed, ce­ea ce ușu­re­a­ză mult smul­ge­rea din pă­mânt a bu­ru­i­e­ni­lor, cu tot cu ră­dă­cini și ri­zo­mi. Une­le bu­ru­i­eni ger­mi­nea­ză de­ja la tem­pe­ra­turi de 7-8 °C. Ele tre­bu­ie pli­vi­te înain­te să fa­că se­mi­nțe.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.