Sfat prac­tic

Gradina Mea de Vis - - Reportaj -

Pen­tru ca plan­te­le bul­boa­se să înflo­re­as­că în fi­e­ca­re an, tre­bu­ie să li se ofe­re po­si­bi­li­ta­tea ca du­pă vește­ji­re să poa­tă înma­ga­zi­na su­fi­ci­en­te sub­sta­nțe nu­tri­ti­ve în bul­bi. Acest lu­cru se întâmplă da­că lă­sați în pa­ce frun­ze­le, ca­re pot fi tăia­te abia du­pă ce s-au îngăl­be­nit com­plet. În ce­ea ce pri­vește suprafețele de ga­zon în ca­re cresc mul­te plan­te bul­boa­se, tre­bu­ie să aștep­tați un timp până când pu­teți tun­de pri­ma da­tă iar­ba. Cei doi gră­di­nari olan­de­zi re­co­man­dă să lă­sați o fâșie la­tă de 50 cm între ga­zo­nul plin de plan­te bul­boa­se și stra­tu­ri­le înve­ci­na­te. Ace­as­tă bor­du­ră de iar­bă poa­te fi tăia­tă mai de­vre­me, iar acest lu­cru împi­e­di­că răs­pândi­rea bu­ru­i­e­ni­lor și ier­bu­ri­lor în stra­turi.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.