Grădina și pe­pi­ni­e­ra Ja­cobs, din­tr-o pri­vi­re

Gradina Mea de Vis - - Reportaj -

Te­re­nul de 6.000 mp es­te împă­rțit în trei zo­ne. În jurul 1 ia­zu­lui na­tu­ral sunt ame­na­ja­te 2 stra­turi îngus­te, în ca­re cresc în prin­ci­pal tu­fe și ier­buri de­co­ra­ti­ve ca­re înflo­resc va­ra și toam­na. Co­le­cția nați­o­na­lă de he­le­ni­um se poa­te ad­mi­ra tot aici. În zo­na din mij­loc se află 3 pe­pi­ni­e­ra cu stra­turi înso­ri­te și um­bri­te și

4 două se­re mici. În fața 5 șo­pro­nu­lui es­te mult loc pen­tru re­zer­va de plan­te din pe­pi­ni­e­ră. Spați­i­le mari din gră­di­nă sunt se­pa­ra­te cu 6 gar­du­ri­le vii înal­te de fag. Lângă 7 ca­să se află 8 o zo­nă spați­oa­să, un­de es­te um­bră da­to­ri­tă nu­me­roși­lor co­paci bă­trâni. În ace­as­tă zo­nă înflo­resc pri­mă­va­ra o mu­lți­me de plan­te bul­boa­se, ca­re sunt înlo­cu­i­te la înce­pu­tul ve­rii de tu­fe ca­re pre­fe­ră um­bra. Stra­tu­ri­le sunt uni­te între ele cu aju­to­rul 9 alei­lor pa­va­te cu ru­me­guș, de for­mă șer­pu­i­tă

1 2 3 4 5 7 6 8 9

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.