Fas­ciația la plan­te – un ca­pri­ciu al na­tu­rii

Gradina Mea de Vis - - Decorativ -

Plan­te­le cu lăs­tari sau tul­pini la­te, îngroșa­te sau ră­su­ci­te atrag ate­nția în acest ano­timp. Fas­ciație es­te nu­me­le aces­tei ano­ma­lii de crește­re. Cau­ze­le sunt nu­me­roa­se: ră­ni­ri­le, in­fe­cți­i­le cu vi­ru­suri și bac­te­rii sau tul­bu­ră­ri­le ge­ne­ti­ce pot de­ter­mi­na apa­riția fas­ciați­i­lor. În timp ce fe­no­me­nul es­te de do­rit la sal­cia-dra­gon ja­po­ne­ză (Sa­lix ‘Sek­ka’) și la bra­dul ja­po­nez (Cryp­to­me­ria ja­po­ni­ca ‘Cris­ta­ta’), el poa­te apă­rea spon­tan și la alți ar­buști, de exem­plu la for­siție sau gro­za­mă. Fas­ciați­i­le pot apă­rea sub for­ma unor ră­su­ciri spi­ra­la­te, cu as­pect de pan­glici sau cres­te. Une­le plan­te săl­ba­ti­ce din flo­ra spon­ta­nă tind să pre­zin­te ace­as­tă ten­di­nță spre fas­ciație. În na­tu­ră pu­tem des­co­peri de­se­ori năs­tu­rei și pă­pă­dii cu tul­pini foar­te la­te și flori con­cres­cu­te. Es­te vor­ba des­pre ace­lași fe­no­men des­cris mai sus și ca­re nu are efec­te în ce­ea ce pri­vește să­nă­ta­tea plan­te­lor.

Cre­as­ta-co­coșu­lui, cu flori roșii, ca­re dau nu­me­le plan­tei

Sal­cie-dra­gon ja­po­ne­ză

Brad ja­po­nez

Năs­tu­rei

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.