UN GAZON FRUMOS ȘI REZISTENT

Gradina Mea de Vis - - Mai Sumar Extra: Tufe -

Așter­neți un co­vor ver­de, na­tu­ral, pe pro­pri­ul do­me­niu, in­di­fe­rent de zo­na în ca­re se gă­sește. O pe­lu­ză cu ni­mic mai pre­jos de­cât ce­le en­gle­zești se poa­te ame­na­ja ori­un­de – la mun­te, la câmpie sau în gră­di­ni­le ur­ba­ne. Nu tre­bu­ie de­cât să gă­siți ti­pul de iar­bă adap­tat la con­diți­i­le cli­ma­ti­ce lo­ca­le (rezistent la frig, la se­ce­tă sau mai puțin sen­si­bil la po­lua­re), po­tri­vit pen­tru un anu­mit stil de gră­di­nă sau pen­tru mo­dul de uti­li­za­re do­rit. Pe lângă ti­pul cla­sic, de gră­di­nă, rezistent și es­te­tic, pu­teți ale­ge ti­puri spe­cia­le de gazon: or­na­men­tal (cu iar­bă mai su­bți­re, im­pli­că mai mul­te lu­crări de întreți­ne­re), pen­tru sport și tra­fic in­tens (foar­te rezistent la căl­ca­re,

cu po­te­nțial de re­ge­ne­ra­re ra­pi­dă), cu flori (op­tim pen­tru te­re­nuri în pan­te, aco­pe­rișuri ver­zi, în ju­rul ca­se­lor de va­ca­nță). In­di­fe­rent de ti­pul ales, la întreți­ne­rea ga­zo­nu­lui se ți­ne cont de re­gi­mul lo­cal al pre­ci­pi­tați­i­lor, în fun­cție de ca­re se fa­ce de alt­fel și ca­li­bra­rea sis­te­mu­lui au­to­mat de iri­ga­re.

La pe­lu­za do­ri­tă se ajun­ge prin însă­mânța­re sau cu ru­lo­uri de gazon. Fi­e­ca­re mo­da­li­ta­te se re­co­man­dă prin mai mul­te avan­ta­je. Aco­pe­ri­rea cu ru­lo­uri de gazon es­te cea mai ra­pi­dă va­rian­tă, dar și cea mai cos­ti­si­toa­re (de cca două-trei ori mai scum­pă de­cât plan­ta­rea ier­bii prin se­mi­nțe). Vă veți bu­cu­ra de no­ul gazon în doar o săp­tă­mână de la întin­de­rea ru­lo­u­ri­lor, iar ame­na­ja­rea o pu­teți fa­ce în ori­ce mo­ment al anu­lui (cu ex­ce­pția pe­ri­oa­dei de îngheț). Aveți din start ga­ra­nția unui strat de iar­bă uni­form, com­pact și pro­te­jat, de­oa­re­ce ben­zi­le sunt de­ja tra­ta­te împo­tri­va bu­ru­i­e­ni­lor și a dău­nă­to­ri­lor. De ase­me­nea, re­pri­ze­le de iri­ga­re sunt mult re­du­se la înce­put, de­oa­re­ce plan­te­le

Când vreți să aco­pe­riți cu iar­bă un te­ren cu po­ziție sau fun­cție spe­cia­le, sunt ne­ce­sa­re mai mul­te pre­cauții. Es­te ca­zul te­re­nu­ri­lor în pan­tă (mai ales la ame­na­jări cu ru­lo­uri), al aco­pe­rișu­ri­lor ver­zi (un­de se im­pu­ne un su­port spe­cial), al te­re­nu­ri­lor din ju­rul ca­se­lor de va­ca­nță sau al ce­lor de sport (golf, fot­bal).

Ver­de in­tens, des ca o pe­rie, ro­bust și rezistent – așa ar tre­bui să ara­te stra­tul de iar­bă plan­tat sau re­a­li­zat prin ală­tu­ra­rea ru­lo­u­ri­lor. Îl pu­teți obți­ne pe pro­pri­e­ta­tea dvs. da­că ale­geți se­mi­nțe/pro­du­se de ca­li­ta­te și da­că pre­gă­tiți te­re­nul cu mul­tă ate­nție

Ru­lo­u­ri­le de gazon re­pre­zin­tă va­rian­ta de îni­er­ba­re ra­pi­dă a so­lu­lui, în ori­ce pe­ri­oa­dă din an. Sunt dis­po­ni­bi­le pro­du­se de di­men­si­uni mari, ca în ima­gi­nea de mai sus (25 mp – pen­tru te­re­nuri ex­tin­se), sau ru­lo­uri mici stan­dard (un me­tru pă­trat – pen­tru gră­dini). De la 13,90 lei/mp (fă­ră mon­taj). Ru­lo­uri de Gazon prin Gre­en Shop

Pu­teți să vă fa­ceți un te­ren de golf, mai mic sau mai ma­re, pe pro­pri­ul do­me­niu. Aveți ne­voie de se­mi­nțe tip „Gazon golf“(soi­u­ri­le RAGT, uti­li­za­te în Eu­ro­pa și SUA, cu re­zul­ta­te ex­ce­len­te) și de o îngri­ji­re spe­cia­lă (co­siri re­pe­ta­te, tra­ta­men­te fi­to­sa­ni­ta­re etc.). 120 lei/kg. Ga­zo­nul

Mai ales în orașe­le aglo­me­ra­te, ame­na­jă­ri­le ver­zi de pe aco­pe­rișuri sunt tot mai frec­ven­te, in­clu­zând și su­pra­fețe îni­er­ba­te. În ima­gi­ne: te­ra­să ver­de cir­cu­la­bi­lă – sis­tem de aco­pe­riș ver­de in­ten­siv, cu gazon (pe te­ren plat și vă­lu­rit) și plante pe­re­ne, dis­pu­să pe te­ra­sa unui cen­tru co­mer­cial.

De la 330 lei/mp. Si­ma­cek Gar­de­ning

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.