Da­to­ri­tă idei­lor in­ge­ni­oa­se, chiar și ce­le mai mici spații din ex­te­ri­or se pot tran­sfor­ma în gră­dini atră­gă­toa­re și pli­ne de far­mec

Spați­ul mic nu es­te un mo­tiv pen­tru a re­nu­nța la gră­di­nă­rit. Spe­cia­liștii re­co­man­dă di­fe­ri­te aran­ja­men­te și plante pen­tru ast­fel de lo­curi, ca­re le tran­sfor­mă în mici oa­ze de re­la­xa­re, pli­ne de ver­de­ață și de flori atră­gă­toa­re

Gradina Mea de Vis - - Mai Sumar Extra: Tufe -

Mo­bi­la co­lo­ra­tă

con­fe­ră un aer ve­sel și plin de viață ori­că­rui aran­ja­ment. Chiar și cel mai îngust spațiu se poa­te tran­sfor­ma într-un loc de re­la­xa­re plă­cut, da­to­ri­tă băn­cii roșii, lângă ca­re cresc plante în ghi­ve­ce. În fe­lul aces­ta com­bi­nați ele­ga­nța cu sim­pli­ta­tea și, în plus, acest aran­ja­ment are ne­voie doar de îngri­jiri mi­ni­me Ames­te­cul de ma­te­ria­le

dă sen­zația că spați­ul es­te mai ge­ne­ros, pen­tru că es­te împă­rțit din punct de ve­de­re vi­zual în mai mul­te sec­toa­re. Trep­te­le din lemn din stânga duc spre ca­să, ban­ca cu per­nă roșie es­te am­pla­sa­tă pe su­pra­fața de pi­e­triș, iar lângă gar­dul înalt din lemn es­te ame­na­ja­tă o stâncă­rie pe mai mul­te ni­ve­luri, fi­e­ca­re de­li­mi­tat cu aju­to­rul pi­e­tre­lor cu for­me ne­re­gu­la­te Pe­reți vop­siți în alb

Ame­na­jați ex­te­ri­o­rul așa cum ați fa­ce cu in­te­ri­o­rul. Vop­se­aua al­bă fa­ce ca in­te­ri­oa­re­le să pa­ră mai mari, de­oa­re­ce lu­mi­nea­ză to­tul în jur, iar spați­i­le din ex­te­ri­or pot be­ne­fi­cia de pe ur­ma aces­tui truc. Un gard înalt și alb pu­ne în va­loa­re va­sul cu flori, creând sen­zația de cur­te

Gră­dini la înă­lți­me

se pot crea cu aju­to­rul unor su­por­turi re­zis­ten­te, ca­re se fi­xe­a­ză pe gar­duri sau pe zi­duri. Aici au loc mai mul­te ghi­ve­ce asor­ta­te, în ca­re cresc, du­pă caz, plante ca­re iu­besc soa­re­le sau um­bra. În ast­fel de gră­dini sus­pen­da­te pu­teți cul­ti­va plante aro­ma­ti­ce și ver­dețuri de bu­că­tă­rie

Tu­fe­le bo­ga­te de hor­ten­sii

sunt su­fi­ci­en­te pen­tru a însu­fleți zo­na din fața ca­sei. Pe po­di­u­mul din lemn se pot am­pla­sa câte­va scau­ne și o mă­suță, ca­re la ne­voie sunt ușor de strâns și de de­po­zi­tat într-un loc re­tras. Lo­cul de­vi­ne per­fect pen­tru brun­ch-uri de va­ră

Pe­reții ver­zi

re­pre­zin­tă ul­ti­mul răc­net în ma­te­rie de ame­na­jări cu plante în spații mici. Acest do­me­niu de pi­o­ni­e­rat cu­ce­rește din ce în ce mai mu­lți gră­di­nari. Pen­tru a crea gră­di­na ver­ti­ca­lă (pe bal­con, pe te­ra­să sau chiar în ca­să), plan­te­le sunt am­pla­sa­te în su­por­turi atașa­te de pe­reți. Pa­le­ta de plante de­pin­de de lo­cul în ca­re se află pe­re­te­le și de gus­tu­ri­le per­so­na­le

Ghi­ve­ce­le de di­fe­ri­te mă­ri­mi

în ca­re cresc com­bi­nații ar­mo­ni­oa­se de plante dau naște­re unor aran­ja­men­te bo­ga­te. Ele pot sta pe te­ra­să, pe bal­con sau în fața ca­sei. Umpleți-le cu spe­ci­i­le pre­fe­ra­te, dar aveți gri­jă să res­pec­tați pre­fe­ri­nțe­le fi­e­că­rei plante. Ghi­ve­ce­le tre­bu­ie să ai­bă găuri de scur­ge­re și plan­te­le să fie uda­te pe­ri­o­dic

Su­pra­fața de gazon

dă sen­zația de spațiu larg. Toa­te stra­tu­ri­le au fost ame­na­ja­te pe mar­gini, sub for­mă de bor­duri si­tua­te la înă­lți­me. Gră­di­na pa­re cu­fun­da­tă și in­ti­mă, iar gar­dul din lemn îi con­fe­ră o no­tă pri­e­te­noa­să. Plan­te­le sunt ușor de îngri­jit, ne­pre­te­nți­oa­se și ma­jo­ri­ta­tea nu fac flori

Spați­ul mai de­gra­bă um­brit a fost tran­sfor­mat într-o gră­di­nă in­te­ri­oa­ră plină de far­mec. Ca­na­lul cu apă es­te tra­ver­sat pe o les­pe­de la­tă și pe fi­e­ca­re mal cresc tu­fe de va­ră cu flori și frun­ze atră­gă­toa­re. Lo­cul de re­la­xa­re es­te pa­vat cu lemn

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.