O GRĂ­DI­NĂ PLINĂ DE CULORI

Cu­nos­cu­ta gră­di­nă din Wein­heim, ca­re poa­te fi vi­zi­ta­tă, are mul­te fețe. În apri­lie se um­ple de culori, pen­tru că acum înflo­resc aici ne­nu­mă­ra­te la­le­le și mu­lți ar­buști

Gradina Mea de Vis - - Mai Sumar Extra: Tufe -

Cu­vântul „mo­des­tie“nu are ce cău­ta aici: flo­ri­le por­to­ca­lii, gal­be­ne, roz și roșii ale la­le­le­lor atrag toa­te pri­vi­ri­le. La fel ca ar­bo­re­le lui Iu­da, ca­re fa­ce flori roz, la­le­le­le din Her­man­nshof ema­nă bu­cu­rie de viață. Do­za ma­xi­mă de cu­loa­re acți­o­nea­ză ca un bal­sam pen­tru su­flet du­pă lu­ni­le mo­ho­râte de iar­nă. În plus, aces­te aran­ja­men­te co­lo­ra­te atrag mu­lți vi­zi­ta­tori în gră­di­na-ex­po­ziție si­tua­tă la 20 km nord de Hei­del­berg.

Pa­le­ta cro­ma­ti­că va­ria­ză de la an la an, căci di­rec­to­rul gră­di­nii Her­man­nshof își ur­mă­rește in­te­re­se­le ști­i­nți­fi­ce și tes­te­a­ză me­reu soi­uri noi. Arbuștii asi­gu­ră con­ti­nu­i­ta­tea aran­ja­men­te­lor. Ei sunt un ade­vă­rat sche­let al gră­di­nii și oglin­desc is­to­ria aces­teia. Unul din­tre co­pa­cii ve­te­rani es­te ar­bo­re­le ma­mut (Se­qu­oia­den­dron gi­gan­teum), ca­re crește lângă clă­di­rea de con­fe­ri­nțe. Un pa­ra­trăs­net spe­cial pro­te­je­a­ză acest gi­gant cu înă­lți­mea de pes­te 30 m de con­se­ci­nțe­le unei fur­tuni cu tu­ne­te și trăs­ne­te. Gră­di­na își da­to­re­a­ză nu­me­le ce­lui ca­re a cre­at-o în 1888, in­dus­triașul Her­mann Ernst Freu­den­berg. El a cum­pă­rat te­re­nul de 2,2 ha și a ame­na­jat aici gră­di­na ca­re poa­te fi vi­zi­ta­tă și astă­zi.

Un bu­taș din co­ro­nița de mi­re­a­să a soți­ei sa­le, He­le­ne, a stat la ori­gi­nea unui alt punct de atra­cție din gră­di­nă: din el a cres­cut un mirt (Myr­tus com­mu­nis) înalt de 8 m și cu dia­me­tru ge­ne­ros. Din noi­em­brie până în mar­tie, el es­te pro­te­jat cu aju­to­rul unei se­re mo­bi­le. Dar la Her­man­nshof nu cresc doar ar­buști sen­si­bi­li sau foar­te mari, ci și mul­te spe­cii ca­re pot fi cul­ti­va­te în gră­di­ni­le obișnu­i­te.

Bol­ta, de exem­plu, es­te re­a­li­za­tă nu doar cu exem­pla­re de gli­ci­nă chi­ne­ze­as­că (Wis­te­ria si­nen­sis), ci și cu va­ri­e­tăți de gli­ci­nă ja­po­ne­ză (Wis­te­ria flo­ri­bun­da ‘Mul­ti­ju­ga’). Cea din ur­mă înflo­rește cu două săp­tă­mâni mai târziu și de ace­ea es­te foar­te in­di­ca­tă pen­tru zo­ne­le mai reci, un­de exis­tă pe­ri­co­lul ge­ru­ri­lor târzii. În zo­ne­le cu cli­mă blândă, pe­ri­oa­da de înflo­ri­re a bol­tei se întin­de până târziu în lu­na mai, spre ma­rea bu­cu­rie a vi­zi­ta­to­ri­lor.

Ace­as­tă pri­ve­liște es­te un mo­tiv su­fi­ci­ent pen­tru a vă in­spi­ra din gră­di­na Her­man­nshof. Dea­su­pra co­vo­ru­lui de la­le­le (aici înflo­resc soi­uri pre­cum ‘West Point’, ‘Red Shi­ne’ și ‘Whi­te Tri­um­pha­tor’), ar­bo­re­le lui Iu­da (Cer­cis si­li­quas­trum) fa­ce flori roz

2 1 Ra­fi­na­ment roz: zo­na ves­ti­că es­te înso­ri­tă și us­ca­tă, iar aici pot fi ad­mi­ra­te flori de­li­ca­te în nua­nțe de roz. Gro­za­ma pur­pu­rie (Cha­ma­e­cy­ti­sus pur­pu­reus) și la­le­le­le (Tu­li­pa clu­sia­na ‘Pep­per­mint Stick’) ara­tă per­fect împreu­nă. 2 Pa­le­ta cro­ma­ti­că a la­le­le­lor se întin­de de la roz la pur­pu­riu. În strat cresc 15 bul­bi pe me­tru pă­trat. La­le­le­le ara­tă bi­ne pe fun­da­lul cre­at de tu­fe­le mari, cum sunt de­gețe­lul și drețe­le găl­bi­ne­le (Ly­si­ma­chia ci­lia­ta ‘Fi­re­crac­ker’). Din­tre soi­u­ri­le din strat fac par­te ‘Chi­na Pink’, ‘Pur­ple Dre­am’ și ‘Pink Dia­mond’

1

1 1 Flo­ri­le azu­rii ale mi­o­zo­ti­su­lui (Myo­so­tis syl­va­ti­ca ‘Anne­ma­rie Fis­cher’) țes un co­vor des sub mă­rul înflo­rit (Ma­lus flo­ri­bun­da). În fun­dal se ob­ser­vă gli­ci­na chi­ne­ze­as­că înflo­ri­tă. 2 Choi­sya ter­na­ta fa­ce flori înmi­res­ma­te, ca­re um­plu gră­di­na de par­fu­mul Su­du­lui. Mi­ro­sul proas­păt și fruc­tat amin­tește de ci­tri­ce. În zo­ne­le cu cli­mă as­pră, plan­ta se cul­ti­vă în ghi­veci. Ar­bus­tul ier­nea­ză lângă pe­re­te­le cald al se­rei din Wein­heim. 3 Ton în ton: flo­ri­le li­lia­cu­lui (Sy­rin­ga x si­nen­sis) și ce­le ale la­le­le­lor ‘Ne­gri­ta’ se asor­te­a­ză per­fect. Flo­ri­le al­be ale la­le­le­lor ‘Mau­re­en’ și ale plan­tei Lu­na­ria re­di­vi­va din fun­dal adau­gă re­fle­xe de lu­mi­nă aran­ja­men­tu­lui

3

2

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.