GRĂ­DI­NA CLUB

Gradina Mea de Vis - - Mai Sumar Extra: Tufe - Că­tă­lin Ara­ni­ciu, Mar­ghi­ta, ju­dețul Bi­hor

Gră­di­na es­te lo­cul de re­la­xa­re al pă­ri­nți­lor mei. Din­tot­de­au­na, ca­sa noas­tră, la fel ca și ca­sa bu­ni­ci­lor, a avut un mic co­lț cu plante de­co­ra­ti­ve, pe lângă gră­di­na tra­diți­o­na­lă de le­gu­me, vie și po­mi fruc­ti­feri.

În ur­mă cu 15 ani, pă­ri­nții mei au ex­tins ca­sa noas­tră, adău­gând un nou ni­vel. Oda­tă cu no­ua înfățișa­re a ca­sei se ce­rea și un co­lț de re­la­xa­re mai ma­re cu gazon, gard viu și câte­va plante ca­re să asi­gu­re pe­te de cu­loa­re, pre­cum și par­fu­mul se­ri­lor de va­ră. Ast­fel a luat naște­re mi­ca noas­tră gră­di­nă.

Un alt mo­ment im­por­tant a fost ace­la în ca­re pă­ri­nții mei s-au pen­si­o­nat (acum șa­se ani) și ast­fel au avut mai mult timp, dar și o mai ma­re ne­voie de a se ocu­pa de gră­di­nă­rit.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.